#احـمـق

خـیــــــلـی تـــرســـیــدیـــم😯😏ای تـــروریـســـت#احـمـق,ایــنـجــا ایــران اســـت,قــدرت جـــهـان,پـاهـایـــتـان بـــه مـرز و بــوم ایـــن خـــاکـ نـــخــواهـــد رســـیــد,ایـــنـجـــا خــاکــ ابــر قـدرت جـــهـان ســت.

ایـران#مـرزپـــرگــوهـــر#ابـر قــدرت_ایـــران#تـروریــسـتی#حـــمـلـــه_تــروریـــسـت_بــه_مـجـلـــس#حــمـلـه_تـروریـــســتــی_بــه_مـرقــد_امــام_خــمـیـــنـی_ره

13💬

لا تظن يا اّدم ،، أني سأمثل دور الــســنــدريــلا كبقية السخيفات من حولك؟
فَـَ / أنا حذائي لا أجعله يقرر مصيري فـَ / لكل منا مقامه .. #احـمـق

1💬