#تینار_میرشکار

چنان مرغان حرا نیز پر پرواز به من باید
چنین جریان #بکا نیز سر سودا به من باید
که از این لانه تاریک چنان سالک روم بر اوج
و نه باشم همی زایل چنان آهی زده هم نوج

#تینار_میرشکار
#شعر #مرگ #پرواز #سیاست #اصلاح_طلب #اصولگرا #آخوند #مفتخور #دروغے #احمق #ناامید #غم #خدا #عرفان #تصوف #ری_استارت_حسینی #سالک #کارگر #مستضعف #فقیری #fallow30fallow #fallowme

0💬

بیا بگو ز درد مردم و صدای حق خوردن
بیا بجوی حق مرد و نوای در مردن
اگر صدای من و تو بگفته اند محمل
توخودحدیث‌مفصل‌بخوان ازاین مجمل
#تینار_میرشکار
#شعر #غم #اندوه #فقر #مستضعف #دین #پیامبر #امام #امام_زمان #مولانا #حافظ #عرفان #کارگر #سیاست #ولایت_فقیه #دروغے #آخوند #احمق #مفتخور

3💬

فقر خودکشی میکرد اگر میدید که به فقرا لباس کهنه هامان را میدهیم درحالیکه سرمایه داران همچنان لباس نو به تن دارند!
#تینار_میرشکار
#حقیقت
#فقر #غنی #سرمایه_دار #پول #کارگر #مستضعف #فقیر #سیاست #دروغے #اصلاح_طلبان #اصولگرا #احمق #آخوند #کثیف #تینار_میرشکار

1💬

Loading...

۲
متاسفانه یا خوشبختانه بین علی و عیسی رابطه ای موجود است که هیچیک از ادیان بدان اشاره نکرده اند، حتما به این مسئله برخورد کرده اید که آخوندها بر سر منبرهاشان گفته اند که علی و خاندان علی ازلی بوده اند و از قبل آدم بوده اند!حقیقت چیست؟باز هم مولانا در بیتی که بسیار معروف است به این سوال پاسخ داده است:
تا صورت پیوند جهان بود علی بود
تا نقش زمین و زمان بود علی بود
اگر بخواهیم حتی از باب دعواهای کودکانه شیعیان(البته به اسم!) و سنیها هم این بیت را تحلیل کنیم میبینیم که دلیلی ندارد یک سنی از مولای ضد سنی تعریف و تمجید کند! حتی احادیث بسیار زیادی از محمد‌موجود است مبنی بر اینکه علی قبل از آدم بوده و حتی در منابعی گفته شده که علی در خطبه ای اعلام کرده که زمین و زمان از برای من است که موجود است!دقیقا همین سخن را عیسی گفته!و جالب توجه است که جریان تولد این دو شخص نیز شبیه به هم است!عیسی از طرف عرش و در تنهایی مادر در مکانی که درخت نخل داشته(درخت نخل در سوره مریم بسیار مورد تاکید است) به دنیا امده ، علی نیز در تنهایی مادر و توسط پنج زن اسمانی که یکی از آن زنان مادر عیسی بوده!به طور دقیق نمیتوان گفت که علی همان عیسی‌ست.اما میتوان به این اشاره کرد.که علی و عیسی یک‌روح در دو بدن بودند و یا حداقل وظایفی که بر روی دوش عیسی بوده را بر علی گماشتند.
اما در دنیای عرفان به علی #ایلیا_بن_عمران میگویند و پیرو علی باید بداند که #ایلیا چه کرده که در قسمت بعد بدان میپردازیم
#تینار_میرشکار
#ایلیا #مولوی #علی #عرفان #اسلام #شیعه #عیسی #ولایت_فقیه #ولایت_دروغ #آخوند #احمق #اصلاح_طلب #اصولگرا #ری_استارت

0💬

۱
تهیه کننده:#تینار_میرشکار
علی کیست؟آیا واقعا‌شیعیان پیرو علیند؟آیا علی یاوری داشت و دارد؟ایا علی خداست؟و آیا بین علی و عیسی رابطه ای موحود است؟
در پاسخ به کیستی و چیستی علی همه در مانده اند ، علی یک انسان عادی نبوده و یا به قول عده ای اصلا انسان نبوده! ولی میتوان تا حدودی درک کرد که او کیست.اگر به داستان زندگی پیامبران دقت کنیم میبینیم که برای اکثر آنها فردی قرار داده شده که پیرو مطلق او بوده ولی اکثر و یا حتی میتوان گفت تمام یاران آن پیامبر با او دشمن بوده اند! موسی و هارون ، یحیی و عیسی ، یوسف و بنیامین، و محمد و علی.پس این یک امر عادیست که علی دشمن زیادی دارد زیرا او کسی بوده که تا پای جان پای انسان کامل زمان خود ایستاده!و اما شیعیان...متاسفانه در این هفت میلیارد انسان هنوز کسی معنای واقعی شیعه را نمیدانند و حتی اگر از خود شیعیان هم بپرسید شیعه به چه معناست قطع به یقین نیمی از آنان در پاسخ دادن میمانند!اخوندهای حکومتی میگویند شیعه یعنی پیرو ، یعنی پیرو علی.اما این همه معنای شیعه نیست!اگر بخواهیم معنای واقعی شیعه را بفهمیم باید به این بیت شعر پر معنی مولوی برگردیم که گفت:
پس به هر دوری ولی قائم است
ازمایش تا قیامد دائم است

یعنی در هر دوره یک #امام_زمان موجود است که باید دنبال او گشت و او را یافت. این یعنی شیعه!یعنی پیرو مولای حال خود بودن و نه مولایی که مال ۱۴۰۰سال پیش است!علی پیرو مولای زمان خویش بوده و بعد از اینکه از طرف او تعمید یافت خود او نیز مولا شد و عده کمی چون سلمان و ابوذر و مالک یارای او شدند.شیعه یعنی این که تو خود دنبال #علی #زمان خود بگردی و او را بیابی پس بنابراین ۹۹٪کسانی که خود را شیعه میدانند حتی شیعه نیستند!

ادامه در قسمت بعدی

#عرفان #مولانا #علی #سلمان #ابوذر #مالک_اشتر #اسلام #شیعه #سنی #امام #ولایت_فقیه #ولایت_کذب #امام_زمان #انسان_کامل #ری_استارت #حسینی

0💬

گویند که در روزگاران قدیم مرد هیزم فروش خری چموش داشته و هر زمان که هیزمها را مهیا میکرد تا از جنگل به شهر ببرد، خر همه‌شان‌را بر زمین و میریخت و جفتک حواله سینه صاحبش میکرد...
مرد هیزم فروش فکر کرد که مشکل از #پالان خر است ، پس رفت و پالانی #سبز خرید و بر خر گذاشت. اما باز هم خر چموش ، هیزمها را زمین ریخت و بر مرد جفتکی زد ! مرد تصمیم گرفت که پالان #سبز را بردارد و اینبار پالانی #قرمز خرید اما باز هم خر همانگونه رفتار میکرد...اما باز هم هیزم فروش گمان برد که مشکل از پالان خر است بنابراین رفت و پالانی #بنفش خرید و بر خر گذاشت! تا شاید به واسطه بنفش بودن پالان خر آرام گیرد اما نشد که نشد...و خر بیش از پیش مرد را زیر جفتک پرانیهای خود له میکرد!
این بساط ادامه داشت تا که روزی پیری ، مرد هیزم فروش را کنار کشید و گفت:«ای مرد!یا خر خود را رام کن یا بفروشش و خری دیگر بگیر و یا اطاع خر داشتن را به لقایش ببخش که خر داشتن به تو نیامده!مشکل از #پالان نیست...مشکل از خود #خر است!» #تینار_میرشکار
#حکایت #خر #پالان #اصلاح_طلب #اصولگرا #رفسنجانی #خاتمی #احمدی نژاد #روحانی #سیاست #احمق #آخوند #مفتخور #تینار #مستضعف #فقیر #کارگر #مردم

0💬

Loading...

کی شود آغاز صبح شوم سحر خیزان؟
که میان پنجه خورشید شدند تسخیر؟
و میان درگه تاریک دردی نیز
قصه پر درد نفرت هم شده چون خنجری بس تیز
رود بر اوج بطن غم ریزان... #تینار_میرشکار
#غمگین #شعر #نغمه #طلوع #آزادی #رهایی #فقر #سیاسی #اصلاح_طلب #اصولگرا #درد

1💬

درون گوش این عالم بکوبد او به کوس جنگ
کند فریاد در این ورطه بسازد او همی آهنگ
بخواند او ز فریادهای بی سودا
بخواند ازچنین روزهای بی فردا
به فریادش از این عالم بپاخیزد هر آنکه هست
به دیدارش در این دنیا بپاریزد ببُردند دست
#تینار_میرشکار

برای مظلومیت #ری_استارت_حسینی که حرف حق را میزند!

برای شنیدن ری استارت به کانالهای زیر مراجعه کنید:

@pastonews
@semahos
@semahos1

#ری_استارت_حسینی #مولانا #حافظ #سعدی #صوفیسم #درویش #اپوزوسیون #جمهوری اسلامی #انسان کامل #اصلاح_طلب #اصولگرا #کذاب #دروغگو #حقیقت #آخوند #مفتخور #fallow30fallow

0💬

شب
بر پنجره آسمان
میکوبد
ماه
پیراهن #یوسف را
میبوید
و تن #یوسف
میان لجنهای سرد آرمیده
و کس از زجر او
نمیگوید

#تینار_میرشکار

0💬

Loading...

من در این مقبره #دل ار که وارد بشوم
که بر جرعه بشوم مست دل و ناله تو
که جهان و جگر و جود و جمل از #ما نیست
همگان هم نبوند جز #ید رحمانه تو

#تینار_میرشکار

0💬

مشکلم‌این‌نیست که‌درروزمبین
از منم دزدیده اند گنج و همین
مشکلم‌این‌است‌که‌دراین‌مردمان
ابلهان دادند به انها سرزمین
هر که‌هم‌که ضدشان‌گفته‌سخن
گفته اند براوکه ازدم هم‌خرین!

#تینار_میرشکار

ببینید روزگاران را
که چگونه ولایت معاشانی که تا دیروز خود را برای محمود میکشتند
اینک با سگان لیبرال و اصلاحات هم نوا شده اند....

0💬

آزادی ما کبوتر نیست

که برگ زیتون را به نوک بگیرد و پرواز کند

آزادی ما روحیست
که در کنج دل ما خفته.... #تینار_میرشکار

0💬

Loading...