#جملات_انگیزشی

🔅
سال نو مبارک
سالی سر شار از موفقیت، سلامتی و شادی براتون آرزو میکنم.
عید به غیر پیام های شادی و نو شدن و تعطیلی و فیلم و‌سریال و‌پایتخت و عید دیدنی و‌مسافرت یه پیام دیگه داره. 
اونم اینه که یه سال دیگه گذشت و تو یه سال پیر تر شدی! بهت میگه که ببین عمر زود میگذره خیلی زود! مثل باد فقط تو‌ عید به عید میبین سال تموم‌شد و یه سال جدید شروع شد. 
تو این سال جدید تلاش کن که به هر چیزی که خواستی و‌نرسیدی حالا امسال بهش برسی ! 
سال ۹۷ را متفاوت تر از سالهای قبل شروع کن به خودت نشون بده که فقط جسمی بزرگ نمیشی و فکرت هم داره به موازاتش بزرگ‌میشه. 
فرصت ها را نسوزون و از هر مشکل که داشتی! درس بگیر و امسال باید به آرزوهات برسی.
از ته دلت همه را دعا کن چه دوست و چه دشمن. اول برای بقیه بخواه و‌بعد خودت را دعا کن .
هر روزتون‌ نوروز
نوروزتان پیروز
. ....................................................................................
‏‎🤛🤜#سرزمين_موفقيت#۹۷_سال_من #من_موفق_ميشم #من_موفق_هستم#من_ميتونم #ذهن_ثروتمند #جملات_زیبا #جملات_ناب#جملاتی_که_وجدان_را_بیدار_خواهد_کرد #جملات_انگیزشی #روانشناسی#روانشناسی_موفقیت #موفقيت #انگيزه #انگيزشى #اعتماد_به_نفس #برندينگ#ماركتينگ #تبليغات #اینستامن #موفقيت_شغلي #instaman artman_inc
.....................................................................................

2💬

Loading...

🔅
....................................................................................
.
سال نو مبارک
سالی سر شار از موفقیت، سلامتی و شادی براتون آرزو میکنم.
عید به غیر پیام های شادی و نو شدن و تعطیلی و فیلم و‌سریال و‌پایتخت و عید دیدنی و‌مسافرت یه پیام دیگه داره.
اونم اینه که یه سال دیگه گذشت و تو یه سال پیر تر شدی! بهت میگه که ببین عمر زود میگذره خیلی زود! مثل باد فقط تو‌ عید به عید میبین سال تموم‌شد و یه سال جدید شروع شد.
تو این سال جدید تلاش کن که به هر چیزی که خواستی و‌نرسیدی حالا امسال بهش برسی !
سال ۹۷ را متفاوت تر از سالهای قبل شروع کن به خودت نشون بده که فقط جسمی بزرگ نمیشی و فکرت هم داره به موازاتش بزرگ‌میشه.
فرصت ها را نسوزون و از هر مشکل که داشتی! درس بگیر و امسال باید به آرزوهات برسی.
از ته دلت همه را دعا کن چه دوست و چه دشمن. اول برای بقیه بخواه و‌بعد خودت را دعا کن .
هر روزتون‌ نوروز
نوروزتان پیروز
. ....................................................................................
‏‎🤛🤜#سرزمين_موفقيت#۹۷_سال_من #من_موفق_ميشم #من_موفق_هستم #من_ميتونم #ذهن_ثروتمند #جملات_زیبا #جملات_ناب #جملاتی_که_وجدان_را_بیدار_خواهد_کرد #جملات_انگیزشی #روانشناسی #روانشناسی_موفقیت #موفقيت #انگيزه #انگيزشى #اعتماد_به_نفس #برندينگ #ماركتينگ #تبليغات #اینستامن #موفقيت_شغلي #instaman artman_inc
.....................................................................................

0💬

Loading...

🔅
....................................................................................
.
سال نو مبارک
سالی سر شار از موفقیت، سلامتی و شادی براتون آرزو میکنم.
عید به غیر پیام های شادی و نو شدن و تعطیلی و فیلم و‌سریال و‌پایتخت و عید دیدنی و‌مسافرت یه پیام دیگه داره.
اونم اینه که یه سال دیگه گذشت و تو یه سال پیر تر شدی! بهت میگه که ببین عمر زود میگذره خیلی زود! مثل باد فقط تو‌ عید به عید میبین سال تموم‌شد و یه سال جدید شروع شد.
تو این سال جدید تلاش کن که به هر چیزی که خواستی و‌نرسیدی حالا امسال بهش برسی !
سال ۹۷ را متفاوت تر از سالهای قبل شروع کن به خودت نشون بده که فقط جسمی بزرگ نمیشی و فکرت هم داره به موازاتش بزرگ‌میشه.
فرصت ها را نسوزون و از هر مشکل که داشتی! درس بگیر و امسال باید به آرزوهات برسی.
از ته دلت همه را دعا کن چه دوست و چه دشمن. اول برای بقیه بخواه و‌بعد خودت را دعا کن .
هر روزتون‌ نوروز
نوروزتان پیروز
. ....................................................................................
‏‎🤛🤜#سرزمين_موفقيت#۹۷_سال_من #من_موفق_ميشم #من_موفق_هستم #من_ميتونم #ذهن_ثروتمند #جملات_زیبا #جملات_ناب #جملاتی_که_وجدان_را_بیدار_خواهد_کرد #جملات_انگیزشی #روانشناسی #روانشناسی_موفقیت #موفقيت #انگيزه #انگيزشى #اعتماد_به_نفس #برندينگ #ماركتينگ #تبليغات #اینستامن #موفقيت_شغلي #instaman artman_inc
.....................................................................................

5💬

🔅
....................................................................................
.
سال نو مبارک
سالی سر شار از موفقیت، سلامتی و شادی براتون آرزو میکنم.
. ....................................................................................
‏‎🤛🤜#سرزمين_موفقيت#۹۷_سال_من #من_موفق_ميشم #من_موفق_هستم #من_ميتونم #ذهن_ثروتمند #جملات_زیبا #جملات_ناب #جملاتی_که_وجدان_را_بیدار_خواهد_کرد #جملات_انگیزشی #روانشناسی #روانشناسی_موفقیت #موفقيت #انگيزه #انگيزشى #اعتماد_به_نفس #برندينگ #ماركتينگ #تبليغات #اینستامن #موفقيت_شغلي #instaman artman_inc
.....................................................................................

2💬

🔅
....................................................................................
.
سال نو مبارک
سالی سر شار از موفقیت، سلامتی و شادی براتون آرزو میکنم.
عید به غیر پیام های شادی و نو شدن و تعطیلی و فیلم و‌سریال و‌پایتخت و عید دیدنی و‌مسافرت یه پیام دیگه داره.
اونم اینه که یه سال دیگه گذشت و تو یه سال پیر تر شدی! بهت میگه که ببین عمر زود میگذره خیلی زود! مثل باد فقط تو‌ عید به عید میبین سال تموم‌شد و یه سال جدید شروع شد.
تو این سال جدید تلاش کن که به هر چیزی که خواستی و‌نرسیدی حالا امسال بهش برسی !
سال ۹۷ را متفاوت تر از سالهای قبل شروع کن به خودت نشون بده که فقط جسمی بزرگ نمیشی و فکرت هم داره به موازاتش بزرگ‌میشه.
فرصت ها را نسوزون و از هر مشکل که داشتی! درس بگیر و امسال باید به آرزوهات برسی.
از ته دلت همه را دعا کن چه دوست و چه دشمن. اول برای بقیه بخواه و‌بعد خودت را دعا کن .
هر روزتون‌ نوروز
نوروزتان پیروز
. ....................................................................................
‏‎🤛🤜#سرزمين_موفقيت#۹۷_سال_من #من_موفق_ميشم #من_موفق_هستم #من_ميتونم #ذهن_ثروتمند #جملات_زیبا #جملات_ناب #جملاتی_که_وجدان_را_بیدار_خواهد_کرد #جملات_انگیزشی #روانشناسی #روانشناسی_موفقیت #موفقيت #انگيزه #انگيزشى #اعتماد_به_نفس #برندينگ #ماركتينگ #تبليغات #اینستامن #موفقيت_شغلي #instaman artman_inc
.....................................................................................

0💬

Loading...

🔅
....................................................................................
.
سال نو مبارک
سالی سر شار از موفقیت، سلامتی و شادی براتون آرزو میکنم.
عید به غیر پیام های شادی و نو شدن و تعطیلی و فیلم و‌سریال و‌پایتخت و عید دیدنی و‌مسافرت یه پیام دیگه داره.
اونم اینه که یه سال دیگه گذشت و تو یه سال پیر تر شدی! بهت میگه که ببین عمر زود میگذره خیلی زود! مثل باد فقط تو‌ عید به عید میبین سال تموم‌شد و یه سال جدید شروع شد.
تو این سال جدید تلاش کن که به هر چیزی که خواستی و‌نرسیدی حالا امسال بهش برسی !
سال ۹۷ را متفاوت تر از سالهای قبل شروع کن به خودت نشون بده که فقط جسمی بزرگ نمیشی و فکرت هم داره به موازاتش بزرگ‌میشه.
فرصت ها را نسوزون و از هر مشکل که داشتی! درس بگیر و امسال باید به آرزوهات برسی.
از ته دلت همه را دعا کن چه دوست و چه دشمن. اول برای بقیه بخواه و‌بعد خودت را دعا کن .
هر روزتون‌ نوروز
نوروزتان پیروز
. ....................................................................................
‏‎🤛🤜#سرزمين_موفقيت#۹۷_سال_من #من_موفق_ميشم #من_موفق_هستم #من_ميتونم #ذهن_ثروتمند #جملات_زیبا #جملات_ناب #جملاتی_که_وجدان_را_بیدار_خواهد_کرد #جملات_انگیزشی #روانشناسی #روانشناسی_موفقیت #موفقيت #انگيزه #انگيزشى #اعتماد_به_نفس #برندينگ #ماركتينگ #تبليغات #اینستامن #موفقيت_شغلي #instaman artman_inc
.....................................................................................

13💬

🔅
....................................................................................
.
سال نو مبارک
سالی سر شار از موفقیت، سلامتی و شادی براتون آرزو میکنم.
. ....................................................................................
‏‎🤛🤜#سرزمين_موفقيت#۹۷_سال_من #من_موفق_ميشم #من_موفق_هستم #من_ميتونم #ذهن_ثروتمند #جملات_زیبا #جملات_ناب #جملاتی_که_وجدان_را_بیدار_خواهد_کرد #جملات_انگیزشی #روانشناسی #روانشناسی_موفقیت #موفقيت #انگيزه #انگيزشى #اعتماد_به_نفس #برندينگ #ماركتينگ #تبليغات #اینستامن #موفقيت_شغلي #instaman artman_inc
.....................................................................................

2💬

Loading...
Loading...
Loading...

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده. مهم نیست که امروز در چه مرحله ای بودید. مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید.
#جملات_مفهومی #جملات_ناب #جملات_انگیزشی #جملات_زیبا #جملات_کوتاه #عکس_نوشته #جملکس #بامداد

2💬

‍...
🆔 @lts_learn_en
😇➕ρσѕ¡т¡vε ๓¡ท∂=нαρρy l¡fε✅😊
📚 #word_of_the_day
💪 #inspiration 🗣️ #translation .
📚 #لغت_روز 👇
💪 #جملات_انگیزشی 🗣️ #ترجمه .
🔹 New year's resolution:
👈 ليست برنامه هاى سال بعد كه دوست
دارين بهشون برسين يا انجام بدين
📝 امشب حتما برنامه هاى سال ٩٧ رو براى خودتون بنويسيد.
🔸I wish a successful year for you❣️😍💥😊
#لینک_کانال_تلگرام_در_بیو_ما_رو_در_تلگرام_هم_دنبال_کنید
#کنکور #کنکوری #کنکور_ارشد #دکترا
#ذهن_مثبت #زندگی_شاد #زندگی_زیبا

α∂๓¡ท: Mяs.нαท¡ Tαbαε¡
🆔 @lts_learn_en
#ielts #ieltstest🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 #ieltspreparation #toefl #toefltest #toeflpreparation #504_absolutely_essential_words #positive_mind #happy_life

1💬

⏬🔽⏬🔽⏬
✔️
✔️
✔️
پیج ما رو حمایت و معرفی کنید
از پستهای قبلی هم بازدید بفرمایید.
کپی کنید، فقط معرفت داشته باشید و آدرس پیج رو حذف نکنید، دمتون گرم، ☺️✋ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#جملات_رنگی #رنگین_کمان_جملات #ضرب_المثل ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🌈rangin kaman jomalat🌈
⬇️
⬇️
@jomalat_rangi ✔️
@jomalat_rangi ✔️
@jomalat_rangi ✔️
جملات رنگی ✅✅✅

5💬