#جمهوری_اسهالی

👆#پارت_هفتم 👆
__________________________________
#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام ________✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه _____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ____✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب _____✊👊
#ریحانه_جباری_شریف_ترین_دختر_ایران ✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است_تا_همیشه_تاریخ ✊👊
#ریحانه_جباری_روح_خود_را_برای_قضاوت_به_تاریخ_سپرد ✊👊
__________________________________

#مابیشماریم _________________.✊
#ما_بیشماریم ______________.✊
#ما_بی_شماریم ___________.✊
#جمهوری_اسهالی ________.✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ________✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ___.✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ____.✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#مرگ_بر_خامنه_ای_ننگ_بر_خمینی ____✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما _____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ____✊
#ما_انقلاب_کردیم_چه_اشتباهی_کردیم _____.✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ____✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★

0💬

👆#پارت_ششم 👆
__________________________________
#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام ________✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه _____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ____✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب _____✊👊
#ریحانه_جباری_شریف_ترین_دختر_ایران ✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است_تا_همیشه_تاریخ ✊👊
#ریحانه_جباری_روح_خود_را_برای_قضاوت_به_تاریخ_سپرد ✊👊
__________________________________

#مابیشماریم _________________.✊
#ما_بیشماریم ______________.✊
#ما_بی_شماریم ___________.✊
#جمهوری_اسهالی ________.✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ________✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ___.✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ____.✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#مرگ_بر_خامنه_ای_ننگ_بر_خمینی ____✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما _____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ____✊
#ما_انقلاب_کردیم_چه_اشتباهی_کردیم _____.✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ____✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★

0💬

👆#پارت_پنجم 👆
__________________________________
#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام ________✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه _____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ____✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب _____✊👊
#ریحانه_جباری_شریف_ترین_دختر_ایران ✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است_تا_همیشه_تاریخ ✊👊
#ریحانه_جباری_روح_خود_را_برای_قضاوت_به_تاریخ_سپرد ✊👊
__________________________________

#مابیشماریم _________________.✊
#ما_بیشماریم ______________.✊
#ما_بی_شماریم ___________.✊
#جمهوری_اسهالی ________.✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ________✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ___.✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ____.✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#مرگ_بر_خامنه_ای_ننگ_بر_خمینی ____✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما _____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ____✊
#ما_انقلاب_کردیم_چه_اشتباهی_کردیم _____.✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ____✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★

0💬

Loading...

👆#پارت_چهارم 👆
__________________________________
#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام ________✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه _____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ____✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب _____✊👊
#ریحانه_جباری_شریف_ترین_دختر_ایران ✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است_تا_همیشه_تاریخ ✊👊
#ریحانه_جباری_روح_خود_را_برای_قضاوت_به_تاریخ_سپرد ✊👊
__________________________________

#مابیشماریم _________________.✊
#ما_بیشماریم ______________.✊
#ما_بی_شماریم ___________.✊
#جمهوری_اسهالی ________.✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ________✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ___.✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ____.✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#مرگ_بر_خامنه_ای_ننگ_بر_خمینی ____✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما _____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ____✊
#ما_انقلاب_کردیم_چه_اشتباهی_کردیم _____.✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ____✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★

0💬

👆#پارت_سوم 👆
__________________________________
#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام ________✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه _____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ____✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب _____✊👊
#ریحانه_جباری_شریف_ترین_دختر_ایران ✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است_تا_همیشه_تاریخ ✊👊
#ریحانه_جباری_روح_خود_را_برای_قضاوت_به_تاریخ_سپرد ✊👊
__________________________________

#مابیشماریم _________________.✊
#ما_بیشماریم ______________.✊
#ما_بی_شماریم ___________.✊
#جمهوری_اسهالی ________.✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ________✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ___.✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ____.✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#مرگ_بر_خامنه_ای_ننگ_بر_خمینی ____✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما _____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ____✊
#ما_انقلاب_کردیم_چه_اشتباهی_کردیم _____.✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ____✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★

0💬

👆#پارت_دوم 👆
__________________________________
#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام ________✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه _____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ____✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب _____✊👊
#ریحانه_جباری_شریف_ترین_دختر_ایران ✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است_تا_همیشه_تاریخ ✊👊
#ریحانه_جباری_روح_خود_را_برای_قضاوت_به_تاریخ_سپرد ✊👊
__________________________________

#مابیشماریم _________________.✊
#ما_بیشماریم ______________.✊
#ما_بی_شماریم ___________.✊
#جمهوری_اسهالی ________.✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ________✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ___.✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ____.✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#مرگ_بر_خامنه_ای_ننگ_بر_خمینی ____✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما _____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ____✊
#ما_انقلاب_کردیم_چه_اشتباهی_کردیم _____.✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ____✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★

0💬

Loading...

👆#پارت_اول 👆
__________________________________
#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام ________✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه _____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ____✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب _____✊👊
#ریحانه_جباری_شریف_ترین_دختر_ایران ✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است_تا_همیشه_تاریخ ✊👊
#ریحانه_جباری_روح_خود_را_برای_قضاوت_به_تاریخ_سپرد ✊👊
__________________________________

#مابیشماریم _________________.✊
#ما_بیشماریم ______________.✊
#ما_بی_شماریم ___________.✊
#جمهوری_اسهالی ________.✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ________✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ___.✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ____.✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#مرگ_بر_خامنه_ای_ننگ_بر_خمینی ____✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما _____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ____✊
#ما_انقلاب_کردیم_چه_اشتباهی_کردیم _____.✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ____✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★

0💬

👆#پارت_دوم 👆
__________________________________

__________________________________

#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام _______✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه ____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ___✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب ____✊👊 __________________________________

مابیشماریم __________________✊
#ما_بیشماریم ______________✊
#ما_بی_شماریم ___________✊
#جمهوری_اسهالی _________✊
#مرگ_بر_دیکتاتور _________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ____✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی _____✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ___✊
ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی __✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★
______________________________________

قاتل هرگز پیدا نمی شد زیرا ما زر و زور آن ها را نداریم و همهٔ شما رنجور و شرم زده به زندگی تان ادامه می دادید، چند ماه یا چند سال بعد هم دق می کردید و تمام!

اما با آن ضربهٔ لعنتی، قصه عوض شد، جسدم نه در بیابان ها، که در گور زندان «اوین» و بندهای بالا و پایین و انفرادی و حالا در زندان گور مانند شهر ری رسیده است.
اما تسلیم سرنوشت باش و هرگز گلایه نکن!

تو بهتر از من می دانی، مرگ پایان زندگی نیست! تو یادم دادی هر انسانی به دنیا می آید تا تجربه ای کسب کند و درسی یاد بگیرد و با هر تولد، رسالتی بر دوش انسان گذاشته می شود.
من یاد گرفتم که گاهی باید جنگید.

یادت هست داستان نیچهٔ فیلسوف را برایمان می گفتی که به مرد گاریچی که به اسبش شلاق می زد، اعتراض کرد و صاحب اسب شلاق را به سر و صورت نیچه کوبید و در نهایت به مرد سنجابی.

0💬

👆#پارت_سوم 👆
__________________________________

__________________________________

#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام _______✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه ____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ___✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب ____✊👊 __________________________________

مابیشماریم __________________✊
#ما_بیشماریم ______________✊
#ما_بی_شماریم ___________✊
#جمهوری_اسهالی _________✊
#مرگ_بر_دیکتاتور _________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ____✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی _____✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ___✊
ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی __✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★
______________________________________

یادت هست داستان نیچهٔ فیلسوف را برایمان می گفتی که به مرد گاریچی که به اسبش شلاق می زد، اعتراض کرد و صاحب اسب شلاق را به سر و صورت نیچه کوبید و در نهایت به مرد سنجابی.
تو می گفتی، او به همه یاد داد که در راه خلق یک ارزش باید ایستاد، حتی اگر بمیری! تو به ما یاد دادی که در گیرودار مدرسه، دعوا ها و چقولی های کودکانه باید خانم بود.
یادت هست چقدر روی رفتار ما تأکید داشتی؟! تجربه ات غلط بود!

وقتی به حادثه پرت شدم،
آموزشم کمکی به من نکرد.
رفتار آرامم در دادگاه مرا به خونسردی در قتل و جنایت کار بی رحم بودن متهم کرد.
اشک نریختم،
التماس نکردم و کولی وار هوار نزدم.
چون به حمایت قانون اطمینان داشتم،
اما متهم شدم به بی تفاوتی در برابر جنایت....

0💬

Loading...

👆#پارت_چهارم 👆
__________________________________

__________________________________

#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام _______✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه ____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ___✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب ____✊👊 __________________________________

مابیشماریم __________________✊
#ما_بیشماریم ______________✊
#ما_بی_شماریم ___________✊
#جمهوری_اسهالی _________✊
#مرگ_بر_دیکتاتور _________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ____✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی _____✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ___✊
ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی __✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★
_____________________________________
می بینی!
من که حتی پشه ها را نمی کشتم و سوسک را با شاخکش بیرون می انداختم، شدم جانی،
آن هم با قصد قبلی!

رفتارم با حیوانات تمایل به پسر بودن تعبیر شد و قاضی حتی به خودش زحمت نداد که توجه کند.

هنگام حادثه ناخن هایم بلند و سوهان کشیده بود و بی توجه به این گفت که من بوکسر بوده ام.

چه خوش خیال بودیم که از قضات توقع عدل و داد داشتیم.

او هرگز از خود نپرسید که آیا دست هایم ضمانتی ورزشکاران به خصوص ورزشی مثل بوکس را ندارد.

در این کشور که تو عشقش را در دلم کاشتی،
هیچ کس مرا نخواست و هیچ کس حمایتم نکرد،
وقتی زیر ضربه های بازجو فریاد می زدم و رکیک ترین الفاظ را می شنیدم.

وقتی آخرین نشانهٔ زیبایی را از خودم دور کردم و موهایم را تراشیدم جایزه گرفتم،
یازده روز انفرادی!
....

0💬

👆#پارت_پنجم 👆

__________________________________

__________________________________

#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام _______✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه ____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ___✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب ____✊👊 __________________________________

مابیشماریم __________________✊
#ما_بیشماریم ______________✊
#ما_بی_شماریم ___________✊
#جمهوری_اسهالی _________✊
#مرگ_بر_دیکتاتور _________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ____✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی _____✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ___✊
ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی __✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★
__________________________________

شعله جان گریه نکن به چیزهایی که از من می شنوی!
من همان روزهای اول در آگاهی، وقتی پیر دختری به اسم مأمور آگاهی از خجالت ناخن هایم درآمد،
فهمیدم زیبایی چیزی نیست که مطلوب این دوره باشد، زیبایی ظاهر، زیبایی افکار و آرزوها، زیبای خط، زیبایی چشم و بینش و حتی داشتن صدایی خوش.

مادر عزیزم، جهان بینی من عوض شده و تو مسئولش نیستی.

حرف هایم تمامی ندارد و همه را به کسانی داده ام تا اگر زمانی دور از چشم تو و بی خبر اعدامم کردند، به تو برسانند.

من ارثیهٔ کاغذی فراوانی برایت گذاشته ام.

اما قبل از مرگ چیزی می خواهم که تو باید با تمام توان از هر راهی که می توانی برایم فراهم کنی.

در واقع این تنها چیزی است که از این دنیا، کشور و از تو می خواهم....

1💬

👆#پارت_ششم 👆
__________________________________

__________________________________
#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام _______✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه ____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ___✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب ____✊👊 __________________________________

مابیشماریم __________________✊
#ما_بیشماریم ______________✊
#ما_بی_شماریم ___________✊
#جمهوری_اسهالی _________✊
#مرگ_بر_دیکتاتور _________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ____✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی _____✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ___✊
ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی __✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★
__________________________________

من ارثیهٔ کاغذی فراوانی برایت گذاشته ام.

اما قبل از مرگ چیزی می خواهم که تو باید با تمام توان از هر راهی که می توانی برایم فراهم کنی.

در واقع این تنها چیزی است که از این دنیا، کشور و از تو می خواهم.

می دانم برای این کار نیاز به زمان داری، به همین دلیل این بخش از وصیت نامه ام را زودتر به تو می گویم.

تو را به خدا اشک نریز و گوش کن! از تو می خواهم به دادگاه بروی و تقاضایم را بگویی.

از داخل زندان امکان نوشتن چنین نامه ای را که به تأیید رئیس زندان برسد، ندارم و تو باید یک بار دیگر برایم عذاب بکشی.

این تنها چیزی است که اگر برایش التماس کنی ناراحتم نمی کند،
هرچند بارها به تو گفته ام برای نجاتم از اعدام التماس نکن.

مهربان مادرم، شعله جانم، عزیزتر از جانم، نمی خواهم زیرخاک بپوسم.

نمی خواهم چشم یا قلب جوانم خاک شود...

0💬

Loading...

👆#پارت_هفتم 👆
__________________________________

__________________________________
#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام _______✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه ____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ___✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب ____✊👊 __________________________________

مابیشماریم __________________✊
#ما_بیشماریم ______________✊
#ما_بی_شماریم ___________✊
#جمهوری_اسهالی _________✊
#مرگ_بر_دیکتاتور _________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ____✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی _____✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ___✊
ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی __✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★
__________________________________

مهربان مادرم، شعله جانم، عزیزتر از جانم، نمی خواهم زیرخاک بپوسم.

نمی خواهم چشم یا قلب جوانم خاک شود.

التماس کن که ترتیبی داده شود که به محض دار زدنم، قلب، کلیه، چشم، کبد، استخوان ها و هرچه که قابل پیوند زدن است، از بدنم جدا و به کسی که نیاز دارد هدیه شود.

نمی خواهم گیرندهٔ عضو نامم را بداند، گلی برایم بخرد یا حتی فاتحه ای برایم بخواند.

از صمیم قلب می گویم نمی خواهم قبری داشته باشم که تو خاکستر نشینش باشی.

نمی خواهم سیاه پوشم شوی.

همهٔ تلاشت را بکن تا فراموش کنی روزهای سخت را.
مرا به دست باد بسپار.

دنیا مرا دوست نداشت،
سرنوشت مرا نمی خواست و اکنون من تسلیم محضم و با آغوش باز از مرگ استقبال می کنم...

0💬

👆#پارت_هشتم 👆
__________________________________

__________________________________
#اوین ✊👊
#ریحانه 💞💔💕
#نه_به_زندان ✊👊
#ریحانه_جباری 💚💛💝💖💟💗💕💞🌹🍁🌺🌸🌾🌼🍀🌻🌿🌾🌈
#نه_به_اعدام _______✊👊
#نه_به_اعدام_اندیشه ____✊👊
#ریحانه_جباری_زنده_است ___✊👊
#نه_به_اعدام_شكنجه_سركوب ____✊👊 __________________________________

مابیشماریم __________________✊
#ما_بیشماریم ______________✊
#ما_بی_شماریم ___________✊
#جمهوری_اسهالی _________✊
#مرگ_بر_دیکتاتور _________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ____✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی _____✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ___✊
ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی __✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊ ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★
_________________________________

مهربان مادرم، شعله جانم، عزیزتر از جانم، نمی خواهم زیرخاک بپوسم.

نمی خواهم چشم یا قلب جوانم خاک شود.

التماس کن که ترتیبی داده شود که به محض دار زدنم، قلب، کلیه، چشم، کبد، استخوان ها و هرچه که قابل پیوند زدن است، از بدنم جدا و به کسی که نیاز دارد هدیه شود.

نمی خواهم گیرندهٔ عضو نامم را بداند، گلی برایم بخرد یا حتی فاتحه ای برایم بخواند.

از صمیم قلب می گویم نمی خواهم قبری داشته باشم که تو خاکستر نشینش باشی.

نمی خواهم سیاه پوشم شوی.

همهٔ تلاشت را بکن تا فراموش کنی روزهای سخت را.
مرا به دست باد بسپار.

دنیا مرا دوست نداشت،
سرنوشت مرا نمی خواست و اکنون من تسلیم محضم و با آغوش باز از مرگ استقبال می کنم.

چرا که در دادگاه خداوند،
متهم می کنم مأمورین آگاهی را،
متهم می کنم بازپرس شاملو را،
متهم می کنم قاضی تردست و قضات دیوان عالی کشور را،
کسانی که بی دریغ کتکم زدند و در آزار فروگذار نکردند.

من در دادگاه خالق هستی متهم می کنم دکتر سربندی را،
متهم می کنم قاسم شعبانی را و تمام کسانی را که بی توجه یا به دروغ یا از روی ترس حق مرا ناحق کردند و توجه نکردند که گاهی آنچه واقعیت به نظر می رسد،
با حقیقت متفاوت است.

شعلهٔ دل نازکم،
در جهان دیگر،
در سرای باقی،
من و تو شاکی هستیم و دیگران متهم.
تا خدا چه خواهد.

دلم می خواهد در آغوشت باشم تا بمیرم. ★★★★____★★★★__*__★★★★____★★★★

0💬

Loading...

#ایران

ایران درچنگال کفتارصفتان ومزدوران ونقض کنندگان حقوق بشردرقالب حکومت دیکتاتوری و آخوندیسم جمهوری اسهالی است،
این حرامزادگان با انقلابی جعلی که طراحانش مافیای قدرت واشرافیت وسیاستمداران پلیدهستندبا استعمارگری وترفندهای فراماسونی وبرده داری مدرن ملت ایران راتحت فشارقرار دادند،
این بی شرف ها نمایندگانی ازانگلیس و روس ودیگر کشورهای غارتگرنفت و سرمایه ودارایی های ایران هستند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
اسلام وقرآن فقط ابزاری برای فریب ملت بوده تا بتوانندبرای رسیدن به خط نرمال اقتصادخودشان ازاحساسات وباورهای مذهبی وعقایدو انرژی ونیرو وتوانایی اثربخش آنها سواستفاده کنند،
اساسا انقلاب جعلی ودروغین سال پنجاه و هفت فقط دسیسه وطرح وبرنامه بیگانگان بوده با انتخاب واستفاده از یک مهره مطرح سیاسی آن زمان که خمینی هندی تبار ودجال بود
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
همه احزاب حق مساوی دارندبرای آزادی درتمام صحنه های اجتماعی وتا تفرقه و اختلاف برچیده نشودنتیجه مطلوبی از اعتراضات حاصل نخواهدشد ودوباره کفتارصفتان باندباز ومافیایی ونمایندگان پلید استعمارگران جهانی مثل انگلیس و روسیه وغیره با ترفندهای فراماسونی ازهمین قیام جدیدملت ایران هم به نفع جاه طلبی های خودشان سواستفاده خواهند کردو به برده داری مدرن ادامه خواهندداد همانطورکه درانقلاب پنجاه وهفت سواستفاده کردند واز ملت برده هایی مدرن ساختندو ازهمه طرف ملت را تیغ زدندو درمقابلشان بسیج وسپاه رامثل گلادیاتور به خدمت خود گرفتند تا اعتراضات مخالفان خودرا سرکوب کنند به بهانه حفاظت ازکشور با به رخ کشیدن مقدسات دین اسلام به مدیریت علمای خفته دربیتفاوتی ومجتهدین تک بعدی وخشک و شبه مذهبیون ریاکار وپلید
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
فریب مغلطه های سیاسی وریاکاری های کفتارصفتان شبه مذهبی را نخورید،
مطمئن باشیداگر بین ملت تفرقه واختلاف نباشد دیگرجیب آخوندهایی که دست پرورده ونمایندگان استعمارگرانی مثل انگلیس و روسیه وغیره هستند خالی می شود وهرگز آقازاده ها هم نمی توانند دارایی وسرمایه های مملکت راغارت کنند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#ما_بیشماریم ✊
#ما_بی_شماریم ✊
#جمهوری_اسهالی ✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ✊
#ننگ_بر_دولت_اختلاس ✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ✊
#ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ✊

0💬

#ایران

ایران درچنگال کفتارصفتان ومزدوران ونقض کنندگان حقوق بشردرقالب حکومت دیکتاتوری و آخوندیسم جمهوری اسهالی است،
این حرامزادگان با انقلابی جعلی که طراحانش مافیای قدرت واشرافیت وسیاستمداران پلیدهستندبا استعمارگری وترفندهای فراماسونی وبرده داری مدرن ملت ایران راتحت فشارقرار دادند،
این بی شرف ها نمایندگانی ازانگلیس و روس ودیگر کشورهای غارتگرنفت و سرمایه ودارایی های ایران هستند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
اسلام وقرآن فقط ابزاری برای فریب ملت بوده تا بتوانندبرای رسیدن به خط نرمال اقتصادخودشان ازاحساسات وباورهای مذهبی وعقایدو انرژی ونیرو وتوانایی اثربخش آنها سواستفاده کنند،
اساسا انقلاب جعلی ودروغین سال پنجاه و هفت فقط دسیسه وطرح وبرنامه بیگانگان بوده با انتخاب واستفاده از یک مهره مطرح سیاسی آن زمان که خمینی هندی تبار ودجال بود
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
همه احزاب حق مساوی دارندبرای آزادی درتمام صحنه های اجتماعی وتا تفرقه و اختلاف برچیده نشودنتیجه مطلوبی از اعتراضات حاصل نخواهدشد ودوباره کفتارصفتان باندباز ومافیایی ونمایندگان پلید استعمارگران جهانی مثل انگلیس و روسیه وغیره با ترفندهای فراماسونی ازهمین قیام جدیدملت ایران هم به نفع جاه طلبی های خودشان سواستفاده خواهند کردو به برده داری مدرن ادامه خواهندداد همانطورکه درانقلاب پنجاه وهفت سواستفاده کردند واز ملت برده هایی مدرن ساختندو ازهمه طرف ملت را تیغ زدندو درمقابلشان بسیج وسپاه رامثل گلادیاتور به خدمت خود گرفتند تا اعتراضات مخالفان خودرا سرکوب کنند به بهانه حفاظت ازکشور با به رخ کشیدن مقدسات دین اسلام به مدیریت علمای خفته دربیتفاوتی ومجتهدین تک بعدی وخشک و شبه مذهبیون ریاکار وپلید
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
فریب مغلطه های سیاسی وریاکاری های کفتارصفتان شبه مذهبی را نخورید،
مطمئن باشیداگر بین ملت تفرقه واختلاف نباشد دیگرجیب آخوندهایی که دست پرورده ونمایندگان استعمارگرانی مثل انگلیس و روسیه وغیره هستند خالی می شود وهرگز آقازاده ها هم نمی توانند دارایی وسرمایه های مملکت راغارت کنند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#ما_بیشماریم ✊
#ما_بی_شماریم ✊
#جمهوری_اسهالی ✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ✊
#ننگ_بر_دولت_اختلاس ✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ✊
#ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ✊

0💬

#ایران

ایران درچنگال کفتارصفتان ومزدوران ونقض کنندگان حقوق بشردرقالب حکومت دیکتاتوری و آخوندیسم جمهوری اسهالی است،
این حرامزادگان با انقلابی جعلی که طراحانش مافیای قدرت واشرافیت وسیاستمداران پلیدهستندبا استعمارگری وترفندهای فراماسونی وبرده داری مدرن ملت ایران راتحت فشارقرار دادند،
این بی شرف ها نمایندگانی ازانگلیس و روس ودیگر کشورهای غارتگرنفت و سرمایه ودارایی های ایران هستند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
اسلام وقرآن فقط ابزاری برای فریب ملت بوده تا بتوانندبرای رسیدن به خط نرمال اقتصادخودشان ازاحساسات وباورهای مذهبی وعقایدو انرژی ونیرو وتوانایی اثربخش آنها سواستفاده کنند،
اساسا انقلاب جعلی ودروغین سال پنجاه و هفت فقط دسیسه وطرح وبرنامه بیگانگان بوده با انتخاب واستفاده از یک مهره مطرح سیاسی آن زمان که خمینی هندی تبار ودجال بود
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
همه احزاب حق مساوی دارندبرای آزادی درتمام صحنه های اجتماعی وتا تفرقه و اختلاف برچیده نشودنتیجه مطلوبی از اعتراضات حاصل نخواهدشد ودوباره کفتارصفتان باندباز ومافیایی ونمایندگان پلید استعمارگران جهانی مثل انگلیس و روسیه وغیره با ترفندهای فراماسونی ازهمین قیام جدیدملت ایران هم به نفع جاه طلبی های خودشان سواستفاده خواهند کردو به برده داری مدرن ادامه خواهندداد همانطورکه درانقلاب پنجاه وهفت سواستفاده کردند واز ملت برده هایی مدرن ساختندو ازهمه طرف ملت را تیغ زدندو درمقابلشان بسیج وسپاه رامثل گلادیاتور به خدمت خود گرفتند تا اعتراضات مخالفان خودرا سرکوب کنند به بهانه حفاظت ازکشور با به رخ کشیدن مقدسات دین اسلام به مدیریت علمای خفته دربیتفاوتی ومجتهدین تک بعدی وخشک و شبه مذهبیون ریاکار وپلید
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
فریب مغلطه های سیاسی وریاکاری های کفتارصفتان شبه مذهبی را نخورید،
مطمئن باشیداگر بین ملت تفرقه واختلاف نباشد دیگرجیب آخوندهایی که دست پرورده ونمایندگان استعمارگرانی مثل انگلیس و روسیه وغیره هستند خالی می شود وهرگز آقازاده ها هم نمی توانند دارایی وسرمایه های مملکت راغارت کنند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#ما_بیشماریم ✊
#ما_بی_شماریم ✊
#جمهوری_اسهالی ✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ✊
#ننگ_بر_دولت_اختلاس ✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ✊
#ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ✊

0💬

Loading...

#ایران

ایران درچنگال کفتارصفتان ومزدوران ونقض کنندگان حقوق بشردرقالب حکومت دیکتاتوری و آخوندیسم جمهوری اسهالی است،
این حرامزادگان با انقلابی جعلی که طراحانش مافیای قدرت واشرافیت وسیاستمداران پلیدهستندبا استعمارگری وترفندهای فراماسونی وبرده داری مدرن ملت ایران راتحت فشارقرار دادند،
این بی شرف ها نمایندگانی ازانگلیس و روس ودیگر کشورهای غارتگرنفت و سرمایه ودارایی های ایران هستند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
اسلام وقرآن فقط ابزاری برای فریب ملت بوده تا بتوانندبرای رسیدن به خط نرمال اقتصادخودشان ازاحساسات وباورهای مذهبی وعقایدو انرژی ونیرو وتوانایی اثربخش آنها سواستفاده کنند،
اساسا انقلاب جعلی ودروغین سال پنجاه و هفت فقط دسیسه وطرح وبرنامه بیگانگان بوده با انتخاب واستفاده از یک مهره مطرح سیاسی آن زمان که خمینی هندی تبار ودجال بود
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
همه احزاب حق مساوی دارندبرای آزادی درتمام صحنه های اجتماعی وتا تفرقه و اختلاف برچیده نشودنتیجه مطلوبی از اعتراضات حاصل نخواهدشد ودوباره کفتارصفتان باندباز ومافیایی ونمایندگان پلید استعمارگران جهانی مثل انگلیس و روسیه وغیره با ترفندهای فراماسونی ازهمین قیام جدیدملت ایران هم به نفع جاه طلبی های خودشان سواستفاده خواهند کردو به برده داری مدرن ادامه خواهندداد همانطورکه درانقلاب پنجاه وهفت سواستفاده کردند واز ملت برده هایی مدرن ساختندو ازهمه طرف ملت را تیغ زدندو درمقابلشان بسیج وسپاه رامثل گلادیاتور به خدمت خود گرفتند تا اعتراضات مخالفان خودرا سرکوب کنند به بهانه حفاظت ازکشور با به رخ کشیدن مقدسات دین اسلام به مدیریت علمای خفته دربیتفاوتی ومجتهدین تک بعدی وخشک و شبه مذهبیون ریاکار وپلید
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
فریب مغلطه های سیاسی وریاکاری های کفتارصفتان شبه مذهبی را نخورید،
مطمئن باشیداگر بین ملت تفرقه واختلاف نباشد دیگرجیب آخوندهایی که دست پرورده ونمایندگان استعمارگرانی مثل انگلیس و روسیه وغیره هستند خالی می شود وهرگز آقازاده ها هم نمی توانند دارایی وسرمایه های مملکت راغارت کنند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#ما_بیشماریم ✊
#ما_بی_شماریم ✊
#جمهوری_اسهالی ✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ✊
#ننگ_بر_دولت_اختلاس ✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ✊
#ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ✊

0💬

#ایران

ایران درچنگال کفتارصفتان ومزدوران ونقض کنندگان حقوق بشردرقالب حکومت دیکتاتوری و آخوندیسم جمهوری اسهالی است،
این حرامزادگان با انقلابی جعلی که طراحانش مافیای قدرت واشرافیت وسیاستمداران پلیدهستندبا استعمارگری وترفندهای فراماسونی وبرده داری مدرن ملت ایران راتحت فشارقرار دادند،
این بی شرف ها نمایندگانی ازانگلیس و روس ودیگر کشورهای غارتگرنفت و سرمایه ودارایی های ایران هستند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
اسلام وقرآن فقط ابزاری برای فریب ملت بوده تا بتوانندبرای رسیدن به خط نرمال اقتصادخودشان ازاحساسات وباورهای مذهبی وعقایدو انرژی ونیرو وتوانایی اثربخش آنها سواستفاده کنند،
اساسا انقلاب جعلی ودروغین سال پنجاه و هفت فقط دسیسه وطرح وبرنامه بیگانگان بوده با انتخاب واستفاده از یک مهره مطرح سیاسی آن زمان که خمینی هندی تبار ودجال بود
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
همه احزاب حق مساوی دارندبرای آزادی درتمام صحنه های اجتماعی وتا تفرقه و اختلاف برچیده نشودنتیجه مطلوبی از اعتراضات حاصل نخواهدشد ودوباره کفتارصفتان باندباز ومافیایی ونمایندگان پلید استعمارگران جهانی مثل انگلیس و روسیه وغیره با ترفندهای فراماسونی ازهمین قیام جدیدملت ایران هم به نفع جاه طلبی های خودشان سواستفاده خواهند کردو به برده داری مدرن ادامه خواهندداد همانطورکه درانقلاب پنجاه وهفت سواستفاده کردند واز ملت برده هایی مدرن ساختندو ازهمه طرف ملت را تیغ زدندو درمقابلشان بسیج وسپاه رامثل گلادیاتور به خدمت خود گرفتند تا اعتراضات مخالفان خودرا سرکوب کنند به بهانه حفاظت ازکشور با به رخ کشیدن مقدسات دین اسلام به مدیریت علمای خفته دربیتفاوتی ومجتهدین تک بعدی وخشک و شبه مذهبیون ریاکار وپلید
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
فریب مغلطه های سیاسی وریاکاری های کفتارصفتان شبه مذهبی را نخورید،
مطمئن باشیداگر بین ملت تفرقه واختلاف نباشد دیگرجیب آخوندهایی که دست پرورده ونمایندگان استعمارگرانی مثل انگلیس و روسیه وغیره هستند خالی می شود وهرگز آقازاده ها هم نمی توانند دارایی وسرمایه های مملکت راغارت کنند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#ما_بیشماریم ✊
#ما_بی_شماریم ✊
#جمهوری_اسهالی ✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ✊
#ننگ_بر_دولت_اختلاس ✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ✊
#ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ✊

0💬

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#علم_الهدى
#علم_الهدي
#علم_الهدی
#آخوند_فاسد
#آخوند_حرامزاده
#آخوند_کفتار_صفت
#آخوندفاسد_شاخ_و_دم_ندارد_که ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ این پیام برای شماهایی است که صیغه را بعنوان یک رابطه ای شرعی میشناسید ؛ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
کدام رابطهءشرعی؟

صیغه همان هرزگی شرعی وفحشاگری اسلامی است☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
جامعه ما این تنوع طلبی اسلامی راکه آخوندهای جمهوری اسهالی دربین جامعه ما بازارش را رونق دادند وبه واسطه آن کسب ودرآمد بالایی دارندبه اسم کسکشی اسلامی وفساد حلال وشرعی میشناسند☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
شما اجازه ومجوزتبلیغات برای این مدل فحشاگری اسلامی وحلال وشرعی را قطعا ازآخوندهای مفتخور دارید☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
شما باصیغه به نوعی ملت را سرگرم میکنید که پایه های حکومت فاسد و دیکتاتوری جمهوری اسهالی محکمتر بشود☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
اگر شعورسیاسی بالایی داشته باشیدبا این کسکشی و هرزگی شرعی و اسلامی جیب آخوندهای مفتخور را پر نمی کنید و فرهنگ ازدواج و عقد دائم را نابود نمیکنید و کانون زندگی های مشترک را متزلزل نمیکنید و به خطر نمی اندازید☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
لعنت به شما ساده لوحان حزب صیغه و فاحشه های شرعی و روسپی های اسلامی وتنوع طلبان و فاسدان وهرزه های صیغه ای☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
درواقع شما کسکشهای اسلامی پدیدهء کثیف صیغه و کسکشی اسلامی را در ایران رواج داده اید وبرای کسب درآمد وپول آن راکورکورانه تبلیغ هم میکنید
لعنت به شما☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
لعنت برجمهوری کثیف اسهالی و آخوندیسم و طرفداران★ساده لوح و ناآگاه★لعنت به حامیان پلید و کفتارصفت حکومت دیکتاتوری آخوندی که پشت دیوار دین و مذهب با خفت و ذلت زندگی میکنند و تن به هرکثافت و پلیدی میدهند☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
لعنت برجهل و نادانی شما☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#متعه
#صیغه
#صیغه_حلال
#سکس_حلال
#صیغه_مشهد
#صیغه_موقت
#ازدواج_موقت
#فاحشه_انقلابی
#فاحشه_اسلامی
#فحشای_اسلامی ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
مابیشماریم ________✊
#ما_بیشماریم _______✊
#ما_بی_شماریم _______✊
#جمهوری_اسهالی _______✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ___✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی _____✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ____✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ____✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ____✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ___✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ____✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ___✊
ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی __✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ______✊

5💬

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ #علم_الهدى
#علم_الهدي
#علم_الهدی
#آخوند_فاسد
#آخوند_حرامزاده
#آخوند_کفتار_صفت
#آخوندفاسد_شاخ_و_دم_ندارد_که ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ این پیام برای شماهایی است که صیغه را بعنوان یک رابطه ای شرعی می شناسید ؛ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ کدام رابطهء شرعی؟

صیغه همان هرزگی شرعی و فحشاگری اسلامی است☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ جامعه ما این تنوع طلبی اسلامی را که آخوندهای جمهوری اسهالی در بین جامعه ما بازارش را رونق دادند و به واسطه آن کسب و درآمد بالایی دارند به اسم کسکشی اسلامی و فساد حلال و شرعی می شناسند☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ شما اجازه و مجوز تبلیغات برای این مدل فحشاگری اسلامی و حلال و شرعی را قطعا از آخوندهای مفتخور دارید☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ شما با صیغه به نوعی ملت را سرگرم می کنید که پایه های حکومت فاسد و دیکتاتوری جمهوری اسهالی محکمتر بشود☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ اگر شعورسیاسی بالایی داشته باشید با این کسکشی و هرزگی شرعی و اسلامی جیب آخوندهای مفتخور را پر نمی کنید و فرهنگ ازدواج و عقد دائم را نابود نمی کنید و کانون زندگی های مشترک را متزلزل نمی کنید و به خطر نمی اندازید☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ لعنت به شما ساده لوحان حزب صیغه و فاحشه های شرعی و روسپی های اسلامی و تنوع طلبان و فاسدان و هرزه های صیغه ای☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ درواقع شما کسکشهای اسلامی پدیدهء کثیف صیغه و کسکشی اسلامی را در ایران رواج داده اید و برای کسب درآمد و پول آن را کورکورانه تبلیغ هم می کنید !
لعنت به شما☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ لعنت بر جمهوری کثیف اسهالی و آخوندیسم و طرفداران ★ساده لوح و ناآگاه★لعنت به حامیان پلید و کفتارصفت حکومت دیکتاتوری آخوندی که پشت دیوار دین و مذهب با خفت و ذلت زندگی می کنند و تن به هرکثافت و پلیدی می دهند☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ لعنت بر جهل و نادانی شما☝️ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ #متعه
#صیغه
#صیغه_حلال
#سکس_حلال
#صیغه_مشهد
#صیغه_موقت
#ازدواج_موقت
#فاحشه_انقلابی
#فاحشه_اسلامی
#فحشای_اسلامی ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#ما_بیشماریم ___________✊
#ما_بی_شماریم _________✊
#جمهوری_اسهالی ________✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ________✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ___✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ____✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ___✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ___✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ___✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد __✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ___✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی __✊ #ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ___✊

2💬

#ایران

ایران درچنگال کفتارصفتان ومزدوران ونقض کنندگان حقوق بشردرقالب حکومت دیکتاتوری و آخوندیسم جمهوری اسهالی است،
این حرامزادگان با انقلابی جعلی که طراحانش مافیای قدرت واشرافیت وسیاستمداران پلیدهستندبا استعمارگری وترفندهای فراماسونی وبرده داری مدرن ملت ایران راتحت فشارقرار دادند،
این بی شرف ها نمایندگانی ازانگلیس و روس ودیگر کشورهای غارتگرنفت و سرمایه ودارایی های ایران هستند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
اسلام وقرآن فقط ابزاری برای فریب ملت بوده تا بتوانندبرای رسیدن به خط نرمال اقتصادخودشان ازاحساسات وباورهای مذهبی وعقایدو انرژی ونیرو وتوانایی اثربخش آنها سواستفاده کنند،
اساسا انقلاب جعلی ودروغین سال پنجاه و هفت فقط دسیسه وطرح وبرنامه بیگانگان بوده با انتخاب واستفاده از یک مهره مطرح سیاسی آن زمان که خمینی هندی تبار ودجال بود
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
همه احزاب حق مساوی دارندبرای آزادی درتمام صحنه های اجتماعی وتا تفرقه و اختلاف برچیده نشودنتیجه مطلوبی از اعتراضات حاصل نخواهدشد ودوباره کفتارصفتان باندباز ومافیایی ونمایندگان پلید استعمارگران جهانی مثل انگلیس و روسیه وغیره با ترفندهای فراماسونی ازهمین قیام جدیدملت ایران هم به نفع جاه طلبی های خودشان سواستفاده خواهند کردو به برده داری مدرن ادامه خواهندداد همانطورکه درانقلاب پنجاه وهفت سواستفاده کردند واز ملت برده هایی مدرن ساختندو ازهمه طرف ملت را تیغ زدندو درمقابلشان بسیج وسپاه رامثل گلادیاتور به خدمت خود گرفتند تا اعتراضات مخالفان خودرا سرکوب کنند به بهانه حفاظت ازکشور با به رخ کشیدن مقدسات دین اسلام به مدیریت علمای خفته دربیتفاوتی ومجتهدین تک بعدی وخشک و شبه مذهبیون ریاکار وپلید
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
فریب مغلطه های سیاسی وریاکاری های کفتارصفتان شبه مذهبی را نخورید،
مطمئن باشیداگر بین ملت تفرقه واختلاف نباشد دیگرجیب آخوندهایی که دست پرورده ونمایندگان استعمارگرانی مثل انگلیس و روسیه وغیره هستند خالی می شود وهرگز آقازاده ها هم نمی توانند دارایی وسرمایه های مملکت راغارت کنند
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#ما_بیشماریم ✊
#ما_بی_شماریم ✊
#جمهوری_اسهالی ✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ✊
#ننگ_بر_دولت_اختلاس ✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ✊
#ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ✊
#ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ✊
#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی ✊

1💬

یعنی وقاحت و شرم ساری #جمهوری_اسهالی حد و مرز ندارد،،،#وزیر لمپن راه در کابین خلبان در حال سر تکان دادن برا پیدا کردن #هواپیما و دوربین #صداوسیمای_میلی در کابین برای نشون دادن نگرانی وزیر راه دزد،،،تمام کار بلدی #مسئولین_بی_کفایت فقط توهین به شعور #مردم است،،،آخه نکبت حرام زاده مگه اینجوری پیدا میشه،،،گه تو اون کله بی سوادت.....😠😠 قضاوت با شما...
#ایران #یاسوج #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری #رفراندوم_بعدازسرنگونی #رفراندوم #شاهزاده_برگرد #روباه_بنفش #دولت_فریب #مرگ_بر_خامنه_ای #جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد #امداد_نجات #امداد #تا۱۴۰۰باروحانی #خجالت #انقلاب_بیداری #براندازم #ناکارآمدی #تحریم_صدا_و_سیما #۲۲بهمن_تماشایی #ارتشی_باغیرت_برس_به_داد_ملت #سانچی #پرواز_تهران_یاسوج #تکنولوژی

1💬

#توریست #آمریکایی در سومالی دلاراشو به #پول سومالی تبدیل میکنه و بعدش مجبور میشه با فرغون پول ها رو جابجا کنه.
.
سومالی ، #سومالی ما داریم می آییم.
.
.
.
.
#دلار#فلاکت#بدبختی#براندازم#مردم#ایران#ایرانی#وطن#آخوند#حوزه_علمیه#خایه_منی#جمهوری_اسهالی#آمریکا#مرگ_بر_آمریکا

2💬

#توریست #آمریکایی در سومالی دلاراشو به #پول سومالی تبدیل میکنه و بعدش مجبور میشه با فرغون پول ها رو جابجا کنه.
.
سومالی ، #سومالی ما داریم می آییم.
.
.
.
.
#دلار#فلاکت#بدبختی#براندازم#مردم#ایران#ایرانی#وطن#آخوند#حوزه_علمیه#خایه_منی#جمهوری_اسهالی#آمریکا#مرگ_بر_آمریکا

4💬

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
اساسا انقلاب جعلی و دروغین سال پنجاه و هفت فقط دسیسه و طرح و برنامهء بیگانگان بوده با انتخاب و استفاده از یک مهرهء مطرح سیاسی آن زمان که خمینی هندی تبار و دجال بود.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
تمام احزاب حق مساوی دارند برای آزادی در صحنه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و علمی و هنری ،
و تا زمانی که تفرقه و اختلاف برچیده نشود نتیجه مطلوبی از اعتراضات حاصل نخواهد شد و دوباره مافیای دزد و کفتارصفتان و سیاستمداران و آقازاده های باندباز و نمایندگان پلید استعمارگران جهانی مثل انگلیس و روسیه و غیره با ترفندهای فراماسونی از همین قیام جدید ملت ایران هم به نفع جاه طلبی های خودشان سواستفاده خواهند کرد و به برده داری مدرن ادامه خواهند داد ، ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
حالا دیگر باید همه آگاه باشیم که نان به نرخ روزخوران کفتارصفت و فرصت طلبان انسان نما همانطور که در انقلاب پنجاه و هفت با مرموزی از احساسات و باورهای مذهبی ملت سواستفاده کردند و از ملت برده هایی مدرن ساختند و از همه طرف ملت را تیغ زدند و درمقابلشان بسیج و سپاه را مثل گلادیاتور به خدمت خود گرفتند تا اعتراضات مخالفان خود را سرکوب کنند به بهانه حفاظت از کشور با به رخ کشیدن مقدسات دین اسلام به مدیریت علمای خفته در بیتفاوتی و مجتهدین تک بعدی و خشک و شبه مذهبیون ریاکار و پلید ،
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#ما_بیشماریم ✊
#ما_بی_شماریم ✊
#جمهوری_اسهالی ✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ✊
#ننگ_بر_دولت_اختلاس ✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ✊ #ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ✊
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1💬

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ این پیام برای هموطنان نظامی و بسیجی و سپاهی و نیروی انتظامی و دیگر ارگانهای دولتی و زیرشاخه ها و زیرمجموعه های نیروهای مسلح می باشد ؛ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ☝️اشتباه نکنید ، ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ تا دیر نشده طلسم و جادوی این کفتارصفتان شبه مذهبی را در وجود خودتان باطل کنید ، ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ کمی به پشت پرده ی سیاست نگاه کنید و ببینید چطور با خون شهدای جنگ برای آقازاده هایشان امکانات و رفاه فراهم کردند ؟ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ☝️اشتباه نکنید ، ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ میدانید چه نخبگان و دلسوزانی را خودشان غیرمستقیم با کمک لبنانی ها و نیروهای غیرایرانی مخفیانه ترور و به قتل رساندند و خیلی راحت مسئولیتش را انداختند به گردن حزبهای رانده شده که به خونشان تشنه هستند تا از این طریق ردی از جنایات خودشان به جای نگذارند؟ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ میدانید هر مسئول و شخصیت اندیشمند و عاقبت اندیش انقلابی که مخالف با سیاست پلید و دروغگویی های مثلا مصلحتی این رجال مافیایی جاهل و قدرت طلب بودند محکوم به مرگ شدند ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ شک نداشته باشید که قطعا دین را ابزار کردند تا با دوستان استعمارگری امثال انگلیس و غیره سرمایه های ملی و معادن و صادرات محصولات کشاورزی و فرآورده های پالایشگاه ها و دکلهای نفتی و غیره را تحت کنترل خود بگیرند و غارت کنند . . . ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ اگر بخواهیم به خیانتها و جنایتهای دیگر مافیای سیاست پلید اشرافیت با ترفندهای فراماسونی اشاره کنیم شوکه و غافلگیر خواهید شد . . . ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ نگذارید که این کفتارصفتان سیاست و دوستان استعمارگران جهانی از احساسات و باورهای امثال شما سواستفاده کنند . . . ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ☝️دیگر بیدارشوید و غافل نباشید. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ #ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

7💬

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#کاسکو
#علی_موسوی
#سیدعلی_موسوی
#خانه_کاسکو_ایران ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
اگر از بعد معنویت بخواهیم دیدگاهی منصفانه و عادلانه داشته باشیم قطعا چنین است که ؛ خداوند نعمتها و زنجیرهء حمایتها و کمکهای خودش را آفرید و خلق کرد و در سراسر منظومه شمسی و کل جهان آماده کرده برای مخلوقات خودش که تمام موجودات زنده هرکدام به نحوی میتوانند از نعمتهای الهی نهایت استفاده را داشته باشند ،
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ولی انسانها در نظم طبیعت اختلال ایجاد می کنند خصوصا انسانهایی که دارای قدرت و موقعیتهای خاص و مقام سیاسی هستند قوانین الهی را نقض میکنند و مانع تساوی و عدالت در طبیعت می شوند ،
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
اسلام و قرآن فقط ابزاری برای فریب ملت بوده تا بتوانند برای رسیدن به خط نرمال اقتصاد خودشان از احساسات و باورهای مذهبی و عقاید و انرژی و نیرو و توانایی اثربخش آنها سواستفاده کنند ،
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
اساسا انقلاب جعلی و دروغین سال پنجاه و هفت فقط دسیسه و طرح و برنامهء بیگانگان بوده با انتخاب و استفاده از یک مهرهء مطرح سیاسی آن زمان که خمینی هندی تبار و دجال بود.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
#جهل_مدرن_دینی ✊
#دموکراسی_واقعی ✊
#آخوند_کفتار_صفت ✊
#آخوند_انگلیسی ✊
#آخوند_مفتخور ✊
#آخوند_کثیف ✊
#آخوند_فاسد ✊
#آخوندیسم ✊
#دمکراسی ✊
#دموکراسی ✊
#ما_بیشماریم ✊
#ما_بی_شماریم ✊
#جمهوری_اسهالی ✊
#مرگ_بر_دیکتاتور ✊
#مرگ_بر_خامنه_ای ✊
#ننگ_بر_دولت_اختلاس ✊
#ننگ_بر_حکومت_آخوندی ✊
#ننگ_بر_جمهوری_اسلامی ✊
#ننگ_بر_این_حقوق_بی_بشر ✊
#ننگ_بر_حاکمیت_ولایت_فقیه ✊ #ننگ_بر_این_دولت_مردم_فریب ✊
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ✊
#ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما ✊
#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی ✊ #ما_انقلاب_نکردیم_تا_به_عقب_برگردیم ✊ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

3💬