#خشكسالى

در #سالگرد_حادثه_پلاسكو ، اين فكر به ذهنم رسيد كه هر روز بهانه اى براى عرض تسليت به ايران داريم ، حادثه بعد از حادثه ، هنوز قبلى جبران نشده ، سر و كله بعدى پيدا ميشود ، #زلزله ، #بهمن ، #اتشسوزى ، #اختلاس ، #فقر ، #قطار ، #سانچى ، #خشكسالى ، #الودگى (هوا ، مواد خوراكى و...) ، #تصادف ، #تحريم ، #بيمارى ، #تورم ، #ركود ، #ژن_خوب و .....
ايران عزيز ، خوب ميدانم كه #زلزله_هاى_اخير ، لرزشى ست ناشى از ناراحتى،
دلت براى ملتت ميسوزد ،
چون ميبينى كه با اين همه بخشندگى تو (منابع و معادن)
باز هم مردم گرفتار هستند ، ميبينى و حالت خراب ميشود ،
و نتيجه ميگيرم ، اين #زلزله ها ، لرزش هاى مادرانه توست و ناشى از غصه و ناراحتى
عرض تسليت خدمت همه داغداران
عرض تسليت به ايران.
شعر ايران ، خواننده سالار عقيلى ، شعر از مرحوم افشين يدالهى ، تنظيم بابك زرين

#ايران #ايران_دلشكسته
#دل_شكسته_ايران #سالار_عقيلي #عقيلى #دكتر_يدالهي #افشين_يدالهي #بابك_زرين #دكتر_افشين_يدالهي

6💬

Loading...

. #برشى_از_يك_كتاب :باصداى گريان ادامه داد:"اگه آدم كسى رو نداشته باشه ديوونه مى شه.فرق نمى كنه طرف آدم كى باشه.هركى ميخواد باشه!اماپهلوت باشه!"و گريان ادامه داد:"من بت مى گم يادت باشه،آدم از تنهايى ناخوش ميشه!"
#داستان نگاشته شده شرح حال تعاملات بين دوكارگر كوچنده به نام هاى جورج و لنى كه يكى زبروزرنگ ولاغراندام است وديگرى بسيارنيرومندوسبك مغزودرنتيجه خطرناك،سبكى #ناتوراليسم داردبه اين معنى كه اشخاص داستان اكثراوقات نمى توانندازپيامدهاى #ارثى وشرايط #زندگى خودخلاص يابند.اشخاص شركت داده شده درداستان شرح حالى دارند بدين گونه كه در#تلاش هستند،كه ازشرايط سياهى كه هستندجان سالم به درببرندوروزى بدون ارباب وسختى زندگى اى به پاكنند،به سبك وشيوه ى خودشان!رويدادهايى كه ماخواننده ى آنهاهستيم،گوياى اوضاع آن زمان #آمريكا ست.اتفاق هايى بابويى از#نژاد_پرستى كه دربين سفيدپوست وسياه پوست ايجادشده بودوبه رنگ #فقر و#خشكسالى سياه رنگى كه تعدادزيادى ازكشاورزانى كه بى كس وكاربودند؛وادارميكردكه بااندك وسايلى ازاين #مزرعه به آن مزرعه بروندومقدارپولى به جيب بزنندكه پس اندازكردنش بتواندكفاف يك خوش گذرانى آخرهفته ى آنهارابكند؛ولاغير!
برادرى بين جورج ولنى هميشه اسباب تعجب وشك رابراى ديگران مهياميكرد.اين دونفربااينكه هيچ شباهتى بين آنها وجودنداشت،چگونه ميشدكه اين دونفربه اين گونه ازهم جداى ناپذيرباشند.واينكه به چه دليلى لنى چشم وگوش بسته ماننديك سگ وفاداربه تمام حرف هاى خوب يابدجورج گوش ميدادواطاعت دستورميكردبدون اينكه به آن هافكرى كند!درذهن لنى اسمال هيچ حرفى جزحرفايى كه جورج به اوميزدبه خاطرنمى ماند!
#شخصيت لنى مثل يك سگ وفادار بود و جسمش مثل يك اسب،كارى!

داستان و اشخاص اين داستان خيالى نيستند،بلكه آنهاانعكاس آن چيزى است كه نويسنده درطول عمرش شاهد آن هابوده!سبك نوشتار كتاب برخلاف درون مايه ى آن كه حاكى خيلى از حكايت هاست،ساده وعاميانه است وهركسى ميتواند اين #كتاب كم حجم راكه نثرى روان دارد،مطالعه كند!
#موش_ها_و_آدم_ها
#جان_استاين_بك
#معرفى_كتاب
#پيشنهاد_كتاب

3💬

Loading...

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دشمن كه هميشه در كمينه
دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...😔

4💬

Loading...

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...

0💬

دعاى #داريوش #هخامنشى در بند ٣ كتيبه #تخت-جمشيد:
#اهورامزدا اين #كشور را از دشمن، از خشكسالى و از دروغ محفوظ دارد

#دشمن كه هميشه در كمينه
#دروغ كه همه گير شد،
#خشكسالى هم كه رسيد...

0💬

Loading...

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...

7💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...

1💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

0💬

Loading...

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از#دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

2💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...

2💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دشمن كه هميشه در كمينه
دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...😔 #شیراز#ایران#شیرازی#شیرازیها#حافظیه#سعدی#حافظ#پارس##فارس#ایرانگردی#تهران#اصفهان#تبریز#یزد#زندیه#تخت_جمشید#نقش_رستم#پاسارگاد#باغ_ارم#دروازه_قران#هتل#جهانگردی#عید_نوروز#سوغات#مشهد#پارسه#نصیرالملکما

3💬

Loading...

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...

0💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دشمن كه هميشه در كمينه
دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...😔

0💬

2💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...

0💬

1💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...

0💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...

2💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسید

0💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...

0💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

دروغ كه همه گير شد، خشكسالى هم كه رسيد...

0💬

دعاى داريوش هخامنشى در بند ٣ كتيبه تخت جمشيد:
اهورامزدا اين كشور را از #دشمن، از #خشكسالى و از #دروغ محفوظ دارد

خدایا از دروغ که حفظ نکردی حداقل از خشکسالی محفوظ بدار....

4💬

4💬