#فوتفتیش

.
.
با صدا ببینید
میسترس بیتا که شاششو به خورده بردش میده 👠👑
Drink mistress pee 👌
Iranian .
.
#پا #میسترس #ارباب #برده #شاش #فوتفتیش #پالیسی #کیر #کس #کون #هات #جنده #ممه #اسلیو #فتیش #شاش_خور

0💬

اگر خانمی از #کرمان هست ک اجازه بده فقط با پاهاش حال کنم #دایرکت پیام بده

فوت فتیشم.بشدت ب پاهای خانمها علاقه دارم
دوسدارم تو ظرف غذام پای خانمی باشه
زبونم لای انگشتاش ببرم و انگشتاشو مک بزنم

#میسترس#میسترس_ایران#اسلیو#ارباب_برده#برده_داری#فتیش#فوت_فتیش#کس#کون#کس_لیس#سگ#توله_سگ#سگ_خانگی#کون_لیس#کس_لیسی#پا#پالیسی#کرمان#فمدام#دوستیابی#صیغه#صیغه_موقت #میسترس_کرمان#برده_کرمان#فوتفتیش
#kerman#mistress#slave

0💬

اگر #خانوم از #کرمان هست ک اجازه بده فقط با پاهاش حال کنم #دایرکت پیام بده

بشدت ب پاهای خانمها علاقه دارم
دوسدارم تو ظرف غذام پای خانمی باشه
زبونم لای انگشتاش ببرم و انگشتاشو مک بزنم

#میسترس#میسترس_ایران#اسلیو#ارباب_برده#برده_داری#فتیش#فوت_فتیش#کس#کون#کس_لیس#سگ#توله_سگ#سگ_خانگی#کون_لیس#کس_لیسی#پا#پالیسی#کرمان#فمدام#دوستیابی#صیغه#صیغه_موقت #سیرجان#رفسنجان#فوتفتیش
#kerman#mistress#slave

0💬

اگر #خانوم از #کرمان هست ک اجازه بده فقط با پاهاش حال کنم #دایرکت پیام بده

بشدت ب پاهای خانمها علاقه دارم
دوسدارم تو ظرف غذام پای خانمی باشه
زبونم لای انگشتاش ببرم و انگشتاشو مک بزنم

#میسترس#میسترس_ایران#اسلیو#ارباب_برده#برده_داری#فتیش#فوت_فتیش#کس#کون#کس_لیس#سگ#توله_سگ#سگ_خانگی#کون_لیس#کس_لیسی#پا#پالیسی#کرمان#فمدام#دوستیابی#صیغه#صیغه_موقت #سیرجان#رفسنجان#فوتفتیش
#kerman#mistress#slave

0💬

کرمااااااااااااااااااان
فوت فتیشم
بشدت ب پاهای خانمها علاقه دارم
دوسدارم زبونمو ببرم لای انکشتای پای خانمها انکشتاشو مک بزنم
پاهاشو بزار تو ظرف غذام ک عطر و طعم پاهاش با غذام مخلوط بشه

اگر #خانوم از کرمان هست دایرکت پیام بده

#میسترس#میسترس_ایران#اسلیو#ارباب_برده#برده_داری#فتیش#فوت_فتیش#کس#کون#کس_لیس#سگ#توله_سگ#سگ_خانگی#کون_لیس#کس_لیسی#پا#پالیسی#کرمان#فمدام#دوستیابی#صیغه#صیغه_موقت#پالیس #سیرجان#رفسنجان#فوتفتیش
#kerman#mistress#slave

0💬

کرمااااااااااااااااااان
فوت فتیشم
بشدت ب پاهای خانمها علاقه دارم
دوسدارم زبونمو ببرم لای انکشتای پای خانمها انکشتاشو مک بزنم
پاهاشو بزار تو ظرف غذام ک عطر و طعم پاهاش با غذام مخلوط بشه

اگر #خانوم از کرمان هست دایرکت پیام بده

#میسترس#میسترس_ایران#اسلیو#ارباب_برده#برده_داری#فتیش#فوت_فتیش#کس#کون#کس_لیس#سگ#توله_سگ#سگ_خانگی#کون_لیس#کس_لیسی#پا#پالیسی#کرمان#فمدام#دوستیابی#صیغه#صیغه_موقت#پالیس #سیرجان#رفسنجان#فوتفتیش
#kerman#mistress#slave

0💬

اگر خانمی از #کرمان هست ک اجازه بده فقط با پاهاش حال کنم #دایرکت پیام بده

فوت فتیشم.بشدت ب پاهای خانمها علاقه دارم
دوسدارم تو ظرف غذام پای خانمی باشه
زبونم لای انگشتاش ببرم و انگشتاشو مک بزنم

#میسترس#میسترس_ایران#اسلیو#ارباب_برده#برده_داری#فتیش#فوت_فتیش#کس#کون#کس_لیس#سگ#توله_سگ#سگ_خانگی#کون_لیس#کس_لیسی#پا#پالیسی#کرمان#فمدام#دوستیابی#صیغه#صیغه_موقت #میسترس_کرمان#برده_کرمان#فوتفتیش
#kerman#mistress#slave

0💬

اگر خانمی از #کرمان هست ک اجازه بده فقط با پاهاش حال کنم #دایرکت پیام بده

فوت فتیشم.بشدت ب پاهای خانمها علاقه دارم
دوسدارم تو ظرف غذام پای خانمی باشه
زبونم لای انگشتاش ببرم و انگشتاشو مک بزنم

#میسترس#میسترس_ایران#اسلیو#ارباب_برده#برده_داری#فتیش#فوت_فتیش#کس#کون#کس_لیس#سگ#توله_سگ#سگ_خانگی#کون_لیس#کس_لیسی#پا#پالیسی#کرمان#فمدام#دوستیابی#صیغه#صیغه_موقت #میسترس_کرمان#برده_کرمان#فوتفتیش
#kerman#mistress#slave

1💬

کرمااااااااااااااااااان
فوت فتیشم
بشدت ب پاهای خانمها علاقه دارم
دوسدارم زبونمو ببرم لای انکشتای پای خانمها انکشتاشو مک بزنم
پاهاشو بزار تو ظرف غذام ک عطر و طعم پاهاش با غذام مخلوط بشه

اگر #خانوم از کرمان هست دایرکت پیام بده

#میسترس#میسترس_ایران#اسلیو#ارباب_برده#برده_داری#فتیش#فوت_فتیش#کس#کون#کس_لیس#سگ#توله_سگ#سگ_خانگی#کون_لیس#کس_لیسی#پا#پالیسی#کرمان#فمدام#دوستیابی#صیغه#صیغه_موقت#پالیس #میسترس_کرمان#برده_کرمان#فوتفتیش
#kerman#mistress#slave

0💬

کرمااااااااااااااااااان
فوت فتیشم
بشدت ب پاهای خانمها علاقه دارم
دوسدارم زبونمو ببرم لای انکشتای پای خانمها انکشتاشو مک بزنم
پاهاشو بزار تو ظرف غذام ک عطر و طعم پاهاش با غذام مخلوط بشه

اگر #خانوم از کرمان هست دایرکت پیام بده

#میسترس#میسترس_ایران#اسلیو#ارباب_برده#برده_داری#فتیش#فوت_فتیش#کس#کون#کس_لیس#سگ#توله_سگ#سگ_خانگی#کون_لیس#کس_لیسی#پا#پالیسی#کرمان#فمدام#دوستیابی#صیغه#صیغه_موقت#پالیس #میسترس_کرمان#برده_کرمان#فوتفتیش
#kerman#mistress#slave

0💬

کرمااااااااااااااااااان
فوت فتیشم
بشدت ب پاهای خانمها علاقه دارم
دوسدارم زبونمو ببرم لای انکشتای پای خانمها انکشتاشو مک بزنم
پاهاشو بزار تو ظرف غذام ک عطر و طعم پاهاش با غذام مخلوط بشه

اگر #خانوم از کرمان هست دایرکت پیام بده

#میسترس#میسترس_ایران#اسلیو#ارباب_برده#برده_داری#فتیش#فوت_فتیش#کس#کون#کس_لیس#سگ#توله_سگ#سگ_خانگی#کون_لیس#کس_لیسی#پا#پالیسی#کرمان#فمدام#دوستیابی#صیغه#صیغه_موقت#پالیس #میسترس_کرمان#برده_کرمان#فوتفتیش
#kerman#mistress#slaveboy

0💬