#همراه_رهبری

هرکه با ال علی درافتادوررررررافتاد🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 #شاهد #همراه_رهبری #همراه_رهبر #احمدی_نژاد #بقایی #حمید_بقایی #چشم_فتنه_را_کور_میکنیم #دهان_فتنه_را_خرد_خواهیم_کرد
#مجلس خودفروش بی خاصیت #
#روحانی ..وطن ...برادران اماراتی #
#انقلابی نماها...خواب خوش توهمات
#ازنوع انگلیسی وامریکایی...#$$
#$ودراخرمحکوم شدن به حکم شورای سربازان امام زمان ع..وملت همیشه سرفراز ایران اسلامی محکوم به
کته کله شدن با ایل وتباره دزدان زمینی ودریایی وهوایی ومریخی وزیرزمینی وووتاروزه سقط شدنشان بگو امین هم وطن .... راستی خیلی میخواهد انسان احمق وخوش باورباشد خودش دردستگاه مملکتی وقضایی ومجلس و
..سالها باشد میبیند ما دروقت کاروحساب کتاب کشوروملت وبیت المال بااحدی تعارف وشوخی نداریم میبیند تمام ابرقدرتهای دنیا برای تامین امنیت خود دردریاهای ناامن جهانی ایران وارتش وسپاه مقتدرش را برای حفظ امنیت خودوکالای مردمشان انتخاب میکنند وبه قدرت ووفاداریش واعتمادش ایمان دارند چه فازه احمقانه ای انها رامیگیرد که جرات میکنند باخودفکرکنند میتوانند حتی دستگاه امنیتی واطلاعاتی وسربازان باغیرت امام زمان ع که شب وروز باجان ودل به عشق خدمت به مملکت ورهبرومردمش کارمیکنند را دور بزنند یا حتی خیال خوام تطمیع کردن انها به سرشان میزند که اینگونه برادران دالتون وقیح. وپرو شده اند درجنایت خاک وچوک کته کله نخدچی مماغ ازبس نخدچی دماغی زدی ومال مردم ودماغی خوردی خدا نصیبت کرد دماغ خاندان رضامفلوک پهلوی وترامپتی ...البته ازبس کثیفی مسخرت میکنم مگرنه عیب کسی نبایدگفت ولی عیب دشمن مردم واهداف پلیدش اگرنگویی خیانت است به والله ...لعنت الله علی قوم الکافرین ومنافقین ....شب وروزه تمام هم دلان خوش التماس دعا غیرتمندان ایران زمین ...م احمدی

0💬

اسفندیار رحیم مشایی شخصیتی دارد که با نفوذ کلامش میتواند مخاطبانش را تحت تاثیر قرار دهد..در حدی که توانسته تا بحال صحبتهایی در خلاف و جهت اهداف و ارمانهای جمهوری اسلامی ایران بیان کند و خیلی ها را گمراه کند....
شهربانو ذبیحانی لنگرودی همسر اسفندیار رحیم مشایی و برادرانش از اعضای مجاهدین خلق(منافین‌) هستند ولی رفتار جمهوری اسلامی ایران با امثال رحیم مشایی جوری بوده که مخاطبان کاملا متوجه ماجرای نفوذ بشوند!!! و به این درک برسند که هرکس از خمینی و خامنه ای میگوید و این دو شخصیت را سپر برای اهداف شوم خود میکنند..انقلابی نیستند!#شاهد #همراه_رهبری
#همراه_رهبر #احمدی_نژاد
#بقایی #حمید_بقایی
#چشم_فتنه_را_کور_میکنیم
#دهان_فتنه_را_خرد_خواهیم_کرد
#مجلس_بی_خاصیت
#روحانی

0💬

اسفندیار رحیم مشایی شخصیتی دارد که با نفوذ کلامش میتواند مخاطبانش را تحت تاثیر قرار دهد..در حدی که توانسته تا بحال صحبتهایی در خلاف و جهت اهداف و ارمانهای جمهوری اسلامی ایران بیان کند و خیلی ها را گمراه کند....
شهربانو ذبیحانی لنگرودی همسر اسفندیار رحیم مشایی و برادرانش از اعضای مجاهدین خلق(منافین‌) هستند ولی رفتار جمهوری اسلامی ایران با امثال رحیم مشایی جوری بوده که مخاطبان کاملا متوجه ماجرای نفوذ بشوند!!! و به این درک برسند که هرکس از خمینی و خامنه ای میگوید و این دو شخصیت را سپر برای اهداف شوم خود میکنند..انقلابی نیستند!#شاهد #همراه_رهبری
#همراه_رهبر #احمدی_نژاد
#بقایی #حمید_بقایی
#چشم_فتنه_را_کور_میکنیم
#دهان_فتنه_را_خرد_خواهیم_کرد
#مجلس_بی_خاصیت
#روحانی

0💬

Loading...

اسفندیار رحیم مشایی شخصیتی دارد که با نفوذ کلامش میتواند مخاطبانش را تحت تاثیر قرار دهد..در حدی که توانسته تا بحال صحبتهایی در خلاف و جهت اهداف و ارمانهای جمهوری اسلامی ایران بیان کند و خیلی ها را گمراه کند....
شهربانو ذبیحانی لنگرودی همسر اسفندیار رحیم مشایی و برادرانش از اعضای مجاهدین خلق(منافین‌) هستند ولی رفتار جمهوری اسلامی ایران با امثال رحیم مشایی جوری بوده که مخاطبان کاملا متوجه ماجرای نفوذ بشوند!!! و به این درک برسند که هرکس از خمینی و خامنه ای میگوید و این دو شخصیت را سپر برای اهداف شوم خود میکنند..انقلابی نیستند!#شاهد #همراه_رهبری
#همراه_رهبر #احمدی_نژاد
#بقایی #حمید_بقایی
#چشم_فتنه_را_کور_میکنیم
#دهان_فتنه_را_خرد_خواهیم_کرد
#مجلس_بی_خاصیت
#روحانی

5💬

اسفندیار رحیم مشایی شخصیتی دارد که با نفوذ کلامش میتواند مخاطبانش را تحت تاثیر قرار دهد..در حدی که توانسته تا بحال صحبتهایی در خلاف و جهت اهداف و ارمانهای جمهوری اسلامی ایران بیان کند و خیلی ها را گمراه کند....
شهربانو ذبیحانی لنگرودی همسر اسفندیار رحیم مشایی و برادرانش از اعضای مجاهدین خلق(منافین‌) هستند ولی رفتار جمهوری اسلامی ایران با امثال رحیم مشایی جوری بوده که مخاطبان کاملا متوجه ماجرای نفوذ بشوند!!! و به این درک برسند که هرکس از خمینی و خامنه ای میگوید و این دو شخصیت را سپر برای اهداف شوم خود میکنند..انقلابی نیستند!#شاهد #همراه_رهبری
#همراه_رهبر #احمدی_نژاد
#بقایی #حمید_بقایی
#چشم_فتنه_را_کور_میکنیم
#دهان_فتنه_را_خرد_خواهیم_کرد
#مجلس_بی_خاصیت
#روحانی

9💬

اسفندیار رحیم مشایی شخصیتی دارد که با نفوذ کلامش میتواند مخاطبانش را تحت تاثیر قرار دهد..در حدی که توانسته تا بحال صحبتهایی در خلاف و جهت اهداف و ارمانهای جمهوری اسلامی ایران بیان کند و خیلی ها را گمراه کند....
شهربانو ذبیحانی لنگرودی همسر اسفندیار رحیم مشایی و برادرانش از اعضای مجاهدین خلق(منافین‌) هستند ولی رفتار جمهوری اسلامی ایران با امثال رحیم مشایی جوری بوده که مخاطبان کاملا متوجه ماجرای نفوذ بشوند!!! و به این درک برسند که هرکس از خمینی و خامنه ای میگوید و این دو شخصیت را سپر برای اهداف شوم خود میکنند..انقلابی نیستند!#شاهد #همراه_رهبری
#همراه_رهبر #احمدی_نژاد
#بقایی #حمید_بقایی
#چشم_فتنه_را_کور_میکنیم
#دهان_فتنه_را_خرد_خواهیم_کرد
#مجلس_بی_خاصیت
#روحانی

5💬

Loading...
Loading...

جالب اینجاست با ورود وزیر امور خارجه فرانسه به #ایران که ماموریت امضای #برجام_موشکی بر عهده اوست شیخ کذاب منتقدان را بی عقل میخواند تا جنجالی تازه درست کند تا رسانه ها فضای مجازی و افکار عمومی را به این موضوع مشغول سازد و در خفا مهر تایید بر برجام موشکی بزند و اما برجام موشکی
مطمعنا ارگان های مربوطه که در صدر آنها #سپاه قرار دارد و همچنین #رهبری و گروه های #انقلابی هرگز این قرار داد ننگین را اجرا نخواهند کرد و در پی آن سناریوی #تحریم های جدید علیه ایران شکل میگیرد
و از اینجا سیاست کثیف اصلاحاتی شروع خواهد شد هدفی که از بدو ورود شیخ کذاب برنامه ریزی شده بود بدین صورت که تمامی تحریم ها را بر گردن سپاه بیندازد و اذعان کند که ما فتح افتوح کردیم اما سپاه مانع تراشی میکند و باعث وضع موجود است این گونه مردم را در مقابل سپاه و رهبری قرار داده با مظلوم نمایی و سیاه بازی خود را تبرئه کرد و بدنبال فتنه ای بدتر از جنس فتنه ۸۸باشد#شاهد #روحانی
#همراه_رهبر #همراه_رهبری
#مجلس_بی_خاصیت

3💬

جالب اینجاست با ورود وزیر امور خارجه فرانسه به #ایران که ماموریت امضای #برجام_موشکی بر عهده اوست شیخ کذاب منتقدان را بی عقل میخواند تا جنجالی تازه درست کند تا رسانه ها فضای مجازی و افکار عمومی را به این موضوع مشغول سازد و در خفا مهر تایید بر برجام موشکی بزند و اما برجام موشکی
مطمعنا ارگان های مربوطه که در صدر آنها #سپاه قرار دارد و همچنین #رهبری و گروه های #انقلابی هرگز این قرار داد ننگین را اجرا نخواهند کرد و در پی آن سناریوی #تحریم های جدید علیه ایران شکل میگیرد
و از اینجا سیاست کثیف اصلاحاتی شروع خواهد شد هدفی که از بدو ورود شیخ کذاب برنامه ریزی شده بود بدین صورت که تمامی تحریم ها را بر گردن سپاه بیندازد و اذعان کند که ما فتح افتوح کردیم اما سپاه مانع تراشی میکند و باعث وضع موجود است این گونه مردم را در مقابل سپاه و رهبری قرار داده با مظلوم نمایی و سیاه بازی خود را تبرئه کرد و بدنبال فتنه ای بدتر از جنس فتنه ۸۸باشد#شاهد #روحانی
#همراه_رهبر #همراه_رهبری
#مجلس_بی_خاصیت

4💬

جالب اینجاست با ورود وزیر امور خارجه فرانسه به #ایران که ماموریت امضای #برجام_موشکی بر عهده اوست شیخ کذاب منتقدان را بی عقل میخواند تا جنجالی تازه درست کند تا رسانه ها فضای مجازی و افکار عمومی را به این موضوع مشغول سازد و در خفا مهر تایید بر برجام موشکی بزند و اما برجام موشکی
مطمعنا ارگان های مربوطه که در صدر آنها #سپاه قرار دارد و همچنین #رهبری و گروه های #انقلابی هرگز این قرار داد ننگین را اجرا نخواهند کرد و در پی آن سناریوی #تحریم های جدید علیه ایران شکل میگیرد
و از اینجا سیاست کثیف اصلاحاتی شروع خواهد شد هدفی که از بدو ورود شیخ کذاب برنامه ریزی شده بود بدین صورت که تمامی تحریم ها را بر گردن سپاه بیندازد و اذعان کند که ما فتح افتوح کردیم اما سپاه مانع تراشی میکند و باعث وضع موجود است این گونه مردم را در مقابل سپاه و رهبری قرار داده با مظلوم نمایی و سیاه بازی خود را تبرئه کرد و بدنبال فتنه ای بدتر از جنس فتنه ۸۸باشد#شاهد #روحانی
#همراه_رهبر #همراه_رهبری
#مجلس_بی_خاصیت

5💬

Loading...

جالب اینجاست با ورود وزیر امور خارجه فرانسه به #ایران که ماموریت امضای #برجام_موشکی بر عهده اوست شیخ کذاب منتقدان را بی عقل میخواند تا جنجالی تازه درست کند تا رسانه ها فضای مجازی و افکار عمومی را به این موضوع مشغول سازد و در خفا مهر تایید بر برجام موشکی بزند و اما برجام موشکی
مطمعنا ارگان های مربوطه که در صدر آنها #سپاه قرار دارد و همچنین #رهبری و گروه های #انقلابی هرگز این قرار داد ننگین را اجرا نخواهند کرد و در پی آن سناریوی #تحریم های جدید علیه ایران شکل میگیرد
و از اینجا سیاست کثیف اصلاحاتی شروع خواهد شد هدفی که از بدو ورود شیخ کذاب برنامه ریزی شده بود بدین صورت که تمامی تحریم ها را بر گردن سپاه بیندازد و اذعان کند که ما فتح افتوح کردیم اما سپاه مانع تراشی میکند و باعث وضع موجود است این گونه مردم را در مقابل سپاه و رهبری قرار داده با مظلوم نمایی و سیاه بازی خود را تبرئه کرد و بدنبال فتنه ای بدتر از جنس فتنه ۸۸باشد#شاهد #روحانی
#همراه_رهبر #همراه_رهبری
#مجلس_بی_خاصیت

4💬

جالب اینجاست با ورود وزیر امور خارجه فرانسه به #ایران که ماموریت امضای #برجام_موشکی بر عهده اوست شیخ کذاب منتقدان را بی عقل میخواند تا جنجالی تازه درست کند تا رسانه ها فضای مجازی و افکار عمومی را به این موضوع مشغول سازد و در خفا مهر تایید بر برجام موشکی بزند و اما برجام موشکی
مطمعنا ارگان های مربوطه که در صدر آنها #سپاه قرار دارد و همچنین #رهبری و گروه های #انقلابی هرگز این قرار داد ننگین را اجرا نخواهند کرد و در پی آن سناریوی #تحریم های جدید علیه ایران شکل میگیرد
و از اینجا سیاست کثیف اصلاحاتی شروع خواهد شد هدفی که از بدو ورود شیخ کذاب برنامه ریزی شده بود بدین صورت که تمامی تحریم ها را بر گردن سپاه بیندازد و اذعان کند که ما فتح افتوح کردیم اما سپاه مانع تراشی میکند و باعث وضع موجود است این گونه مردم را در مقابل سپاه و رهبری قرار داده با مظلوم نمایی و سیاه بازی خود را تبرئه کرد و بدنبال فتنه ای بدتر از جنس فتنه ۸۸باشد#شاهد #روحانی
#همراه_رهبر #همراه_رهبری
#مجلس_بی_خاصیت

24💬

جالب اینجاست با ورود وزیر امور خارجه فرانسه به #ایران که ماموریت امضای #برجام_موشکی بر عهده اوست شیخ کذاب منتقدان را بی عقل میخواند تا جنجالی تازه درست کند تا رسانه ها فضای مجازی و افکار عمومی را به این موضوع مشغول سازد و در خفا مهر تایید بر برجام موشکی بزند و اما برجام موشکی
مطمعنا ارگان های مربوطه که در صدر آنها #سپاه قرار دارد و همچنین #رهبری و گروه های #انقلابی هرگز این قرار داد ننگین را اجرا نخواهند کرد و در پی آن سناریوی #تحریم های جدید علیه ایران شکل میگیرد
و از اینجا سیاست کثیف اصلاحاتی شروع خواهد شد هدفی که از بدو ورود شیخ کذاب برنامه ریزی شده بود بدین صورت که تمامی تحریم ها را بر گردن سپاه بیندازد و اذعان کند که ما فتح افتوح کردیم اما سپاه مانع تراشی میکند و باعث وضع موجود است این گونه مردم را در مقابل سپاه و رهبری قرار داده با مظلوم نمایی و سیاه بازی خود را تبرئه کرد و بدنبال فتنه ای بدتر از جنس فتنه ۸۸باشد#شاهد #روحانی
#همراه_رهبر #همراه_رهبری
#مجلس_بی_خاصیت

8💬

Loading...

حسن روحانی مخالفین خود را کم عقل خطاب کرد...رییس جمهوری به بی ادبیه حسن روحانی تا حالا ندیده بودیم#روحانی #شاهد
#همراه_رهبری #همراه_رهبر

1💬

حسن روحانی مخالفین خود را کم عقل خطاب کرد...رییس جمهوری به بی ادبیه حسن روحانی تا حالا ندیده بودیم#روحانی #شاهد
#همراه_رهبری #همراه_رهبر

3💬

حسن روحانی مخالفین خود را کم عقل خطاب کرد...رییس جمهوری به بی ادبیه حسن روحانی تا حالا ندیده بودیم#روحانی #شاهد
#همراه_رهبری #همراه_رهبر

5💬

Loading...

کارخانه #رشت_الکتریک با مبلغ حدود دو میلیارد تومان(که قیمت واقعی آن ۹۰میلیارد تومان بود) به صورت اقساط ۱۳ ماهه به خیرالنساء عسکریان(زن غلامحسین کرباسچی) فاطمه صدیقیان(زن عبدالله نوری) گیتا شاه نواز(زن غلامرضا قبه) و سوده جلیلی(دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد.این چهار نفر صاحب بیش از ۷۰ درصد از سهام کارخانه بودند..پس از یکماه بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تخریب و فروش تجهیزات کارخانه کردند و با این اقدام ۵۴۰ کارگر از کار بیکار شدند.#کرباسچی
#اصلاحات #اصلاح_طلب
#مجلس_بی_خاصیت #اختلاس
#روحانی_استعفا #روحانی
#اصلاحات_سرمایه_اسرائیل_در_ایران #جهانگیری #روحانی_استیضاح #همراه_رهبری #همراه_رهبر

0💬

کارخانه #رشت_الکتریک با مبلغ حدود دو میلیارد تومان(که قیمت واقعی آن ۹۰میلیارد تومان بود) به صورت اقساط ۱۳ ماهه به خیرالنساء عسکریان(زن غلامحسین کرباسچی) فاطمه صدیقیان(زن عبدالله نوری) گیتا شاه نواز(زن غلامرضا قبه) و سوده جلیلی(دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد.این چهار نفر صاحب بیش از ۷۰ درصد از سهام کارخانه بودند..پس از یکماه بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تخریب و فروش تجهیزات کارخانه کردند و با این اقدام ۵۴۰ کارگر از کار بیکار شدند.#کرباسچی
#اصلاحات #اصلاح_طلب
#مجلس_بی_خاصیت #اختلاس
#روحانی_استعفا #روحانی
#اصلاحات_سرمایه_اسرائیل_در_ایران #جهانگیری #روحانی_استیضاح #همراه_رهبری #همراه_رهبر

3💬

کارخانه #رشت_الکتریک با مبلغ حدود دو میلیارد تومان(که قیمت واقعی آن ۹۰میلیارد تومان بود) به صورت اقساط ۱۳ ماهه به خیرالنساء عسکریان(زن غلامحسین کرباسچی) فاطمه صدیقیان(زن عبدالله نوری) گیتا شاه نواز(زن غلامرضا قبه) و سوده جلیلی(دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد.این چهار نفر صاحب بیش از ۷۰ درصد از سهام کارخانه بودند..پس از یکماه بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تخریب و فروش تجهیزات کارخانه کردند و با این اقدام ۵۴۰ کارگر از کار بیکار شدند.#کرباسچی
#اصلاحات #اصلاح_طلب
#مجلس_بی_خاصیت #اختلاس
#روحانی_استعفا #روحانی
#اصلاحات_سرمایه_اسرائیل_در_ایران #جهانگیری #روحانی_استیضاح #همراه_رهبری #همراه_رهبر

0💬

کارخانه #رشت_الکتریک با مبلغ حدود دو میلیارد تومان(که قیمت واقعی آن ۹۰میلیارد تومان بود) به صورت اقساط ۱۳ ماهه به خیرالنساء عسکریان(زن غلامحسین کرباسچی) فاطمه صدیقیان(زن عبدالله نوری) گیتا شاه نواز(زن غلامرضا قبه) و سوده جلیلی(دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد.این چهار نفر صاحب بیش از ۷۰ درصد از سهام کارخانه بودند..پس از یکماه بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تخریب و فروش تجهیزات کارخانه کردند و با این اقدام ۵۴۰ کارگر از کار بیکار شدند.#کرباسچی
#اصلاحات #اصلاح_طلب
#مجلس_بی_خاصیت #اختلاس
#روحانی_استعفا #روحانی
#اصلاحات_سرمایه_اسرائیل_در_ایران #جهانگیری #روحانی_استیضاح #همراه_رهبری #همراه_رهبر

0💬

کارخانه #رشت_الکتریک با مبلغ حدود دو میلیارد تومان(که قیمت واقعی آن ۹۰میلیارد تومان بود) به صورت اقساط ۱۳ ماهه به خیرالنساء عسکریان(زن غلامحسین کرباسچی) فاطمه صدیقیان(زن عبدالله نوری) گیتا شاه نواز(زن غلامرضا قبه) و سوده جلیلی(دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد.این چهار نفر صاحب بیش از ۷۰ درصد از سهام کارخانه بودند..پس از یکماه بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تخریب و فروش تجهیزات کارخانه کردند و با این اقدام ۵۴۰ کارگر از کار بیکار شدند.#کرباسچی
#اصلاحات #اصلاح_طلب
#مجلس_بی_خاصیت #اختلاس
#روحانی_استعفا #روحانی
#اصلاحات_سرمایه_اسرائیل_در_ایران #جهانگیری #روحانی_استیضاح #همراه_رهبری #همراه_رهبر

1💬

کارخانه #رشت_الکتریک با مبلغ حدود دو میلیارد تومان(که قیمت واقعی آن ۹۰میلیارد تومان بود) به صورت اقساط ۱۳ ماهه به خیرالنساء عسکریان(زن غلامحسین کرباسچی) فاطمه صدیقیان(زن عبدالله نوری) گیتا شاه نواز(زن غلامرضا قبه) و سوده جلیلی(دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد.این چهار نفر صاحب بیش از ۷۰ درصد از سهام کارخانه بودند..پس از یکماه بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تخریب و فروش تجهیزات کارخانه کردند و با این اقدام ۵۴۰ کارگر از کار بیکار شدند.#کرباسچی
#اصلاحات #اصلاح_طلب
#مجلس_بی_خاصیت #اختلاس
#روحانی_استعفا #روحانی
#اصلاحات_سرمایه_اسرائیل_در_ایران #جهانگیری #روحانی_استیضاح #همراه_رهبری #همراه_رهبر

8💬

کارخانه #رشت_الکتریک با مبلغ حدود دو میلیارد تومان(که قیمت واقعی آن ۹۰میلیارد تومان بود) به صورت اقساط ۱۳ ماهه به خیرالنساء عسکریان(زن غلامحسین کرباسچی) فاطمه صدیقیان(زن عبدالله نوری) گیتا شاه نواز(زن غلامرضا قبه) و سوده جلیلی(دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد.این چهار نفر صاحب بیش از ۷۰ درصد از سهام کارخانه بودند..پس از یکماه بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تخریب و فروش تجهیزات کارخانه کردند و با این اقدام ۵۴۰ کارگر از کار بیکار شدند.#کرباسچی
#اصلاحات #اصلاح_طلب
#مجلس_بی_خاصیت #اختلاس
#روحانی_استعفا #روحانی
#اصلاحات_سرمایه_اسرائیل_در_ایران #جهانگیری #روحانی_استیضاح #همراه_رهبری #همراه_رهبر

6💬