#وازده

#همیشه #زندگانی را به #مسخره گرفتم. #دنیا، #خرافات، #مردم همه اش به 
#چشمم یک #بازیچه، یک #ننگ، یک #دروغ و یک چیز #پوچ و بی #معنی است. 
باور کردنی نیست اما باید بروم، #بیهوده است، زندگانیم #وازده شده، 
#بیخود، بی #مصرف، باید هرچه #زودتر #کلک را کند و #رفت. این #دفعه 
#شوخی نیست هرچه #فکر می کنم هیچ چیز مرا به #زندگی 
#وابستگی نمی دهد، #هیچ #چیز و هیچ #کس.

7💬

Loading...

شاید گمان کرده ای عمر نوح را داریم نه؟
صبوری های بیش از حدت دلیل بر ناتوانی توست
گاهی منفجر شدن در حرف و کلمه لازم است
آقای صبوری احمق را یادت است میگفت صبر کن
صبر کردیم چه شد جز تار شدن روابط مان
لذتی که در عفو است در انتقام نیست
مضحکانه است عشق را عفو و انتقامی در کار نیست
تو صبر کن من دیگر با دیگری تحریک خواهم شد
بگذار نگاه عاشقانه ات و عاشقانه ام در لجن سیر شود
من هم میگذارم چیزهای اطرافیانت در لجن سیر شوند
مغز اشباع شده ی من در صبرهای بیش از حدت دیگر وازده و دل زده شد.

#حمزه#دهنوی#نویسنده#متن#دلنوشته#عمر#نوح#حد#صبر#ناتوان#منفجر#مشهد#حرف#کلمه#احمق#تار#نگاه#عشق#دوست#عفو#انتقام#لجن#سیر#مغز#اشباع#وازده#دلزده#عاشقانه #عاشق

36💬