#پالیسی

اگر واقعا این حس رو درک میکنی درخواست بده
فقط اسلیو دختر حضوری از تهران قبول میکنم
قدم اول ← شناخت
قدم دوم ← توافق روی علایق و لیمیتها
قدم سوم ← اعتماد
قدم چهارم← ورود به رابطه
.
. .
.
.
.
#بی_دی_اس_ام #فتیش#میسترس #اسلیو #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #بردهدختر #مادهسگ#ماده_سگ

0💬

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

اگر واقعا این حس رو درک میکنی درخواست بده
فقط اسلیو دختر حضوری از تهران قبول میکنم
قدم اول ← شناخت
قدم دوم ← توافق روی علایق و لیمیتها
قدم سوم ← اعتماد
قدم چهارم← ورود به رابطه
.
. .
.
.
.
#بی_دی_اس_ام #فتیش#میسترس #اسلیو #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #مادهسگ#ماده_سگ #سگماده #برده_دختر

5💬

اگر واقعا این حس رو درک میکنی درخواست بده
فقط اسلیو دختر حضوری از تهران قبول میکنم
قدم اول ← شناخت
قدم دوم ← توافق روی علایق و لیمیتها
قدم سوم ← اعتماد
قدم چهارم← ورود به رابطه
.
. .
.
.
.
#بی_دی_اس_ام #فتیش#میسترس #اسلیو #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #مادهسگ#ماده_سگ #سگماده #برده_دختر

8💬

اگر واقعا این حس رو درک میکنی درخواست بده
فقط اسلیو دختر حضوری از تهران قبول میکنم
قدم اول ← شناخت
قدم دوم ← توافق روی علایق و لیمیتها
قدم سوم ← اعتماد
قدم چهارم← ورود به رابطه
.
. .
.
.
.
#سگماده #برده_دختر
#بی_دی_اس_ام #فتیش#میسترس #اسلیو #برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #مادهسگ#ماده_سگ

1💬

اگر واقعا این حس رو درک میکنی درخواست بده
فقط اسلیو دختر حضوری از تهران قبول میکنم
قدم اول ← شناخت
قدم دوم ← توافق روی علایق و لیمیتها
قدم سوم ← اعتماد
قدم چهارم← ورود به رابطه
.
. .
.
.
.
#سگماده #برده_دختر
#بی_دی_اس_ام #فتیش#میسترس #اسلیو #برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #مادهسگ#ماده_سگ

2💬