#کبیره

.
تقسیم‌بندی گناهان به صغیره و کبیره از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

اصل تقسیم‌بندی گناهان به کبیره و صغیره از قرآن سرچشمه گرفته است؛ چنان‌که در آیاتی به آن اشاره شده است:
1. «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَریماً»؛(سوره نسا)اگر از گناهان بزرگى که از آن‏[ها] نهى شده‌اید دورى گزینید، بدی‌هاى شما را از شما می‌زداییم، و شما را در جایگاهى ارجمند درمی‌آوریم.

ﻓﻘﻬﺎﻯ ﻣﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮﺍﻩ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺍﻩ ﺻﻐﻴﺮ؛ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺪّ ﺫﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ. ﻭﻟﻰ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪّﺱ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ، ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻮﻡ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﻨﺪ؛ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﻪ، ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻭّﻡ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﻩ.

ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ:
1-ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ(ﺧﻮﺍﻩ ﺑﻄﻮﺭ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﻧﻬﻰ ﺍﻛﻴﺪ ﻭ ﻣﻜﺮّﺭ) ﮔﻨﺎﻩ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﺍﺳﺖ. 2-ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﺑﻄﻮﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
به چندی از ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺪﺩ ﻣﻰ ﻃﻠﺒﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﺮﻙ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ.
1-ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ
2-ﺯﻧﺎ ﻛﺮﺩﻥ
3- می خوارگی
4-ﺗﺮﻙ ﻧﻤﺎﺯ
5-ﺗﻌﺪّﻯ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﺘﻴﻢ
6-ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﺩ
7-ﺭﺑﺎﺧﻮﺍﺭﻯ
8-ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﻯ
9-ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮﻯ
10-ﻟﻮﺍﻁ
11-ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻥ
12-ﺍﺗّﻜﺎﻯ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢ
13-ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻯ ﺣﻖّ ﻣﺮﺩﻡ
14-ﺩﺭﻭﻍ
15-ﺧﻴﺎﻧﺖ
16-ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻴﺎﻯ ﺧﺪﺍ
17-ﺁﺯﺍﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ
18-ﺗﻬﻤﺖ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﺎﻙ ﺩﺍﻣﻦ
19-ﻏﻴﺒﺖ
20-ﺑﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺧﺪﺍ
21-ﺑﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﻀﻪ «ﺣﺞ»
22-ﺗﻜﺒّﺮ
23-ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﺒﺬﻳﺮ
24-ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﻙ
25-ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺧﻮﻥ
26-ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﺩﺍﺭ
27-ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﺫﺑﺢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
28-ﻧﻮﻣﻴﺪﻯ ﺍﺯ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍ
29-ﻛﻢ ﻓﺮﻭﺷﻰ
30-ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﺻﻐﻴﺮﻩ
31-ﺗﺮﻙ ﺯﻛﺎﺕ
32-ﻗﻄﻊ ﺭﺣﻢ
33-ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨﻰ
34-ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﻬﺎﺩﺕ
35-ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺩﺭﻭﻍ
ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤّﻰ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ۰

بیایید کمی تامل کنیم💎

#عشق#خدا#ترک#گناه#کبیره#عاشق#دین#شیعه#شیرینی_شیعه

8💬

Loading...

🔰حجر بجلی گفت: درمورد دو مرد (ابو بکر و عمر) شک کردم، پس به مدینه رفتم و از امام #باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: قطعا اولین کسانی که به ما ظلم کردند و حق ما را غصب کردند و مردم را بر ما جری کردند #ابو بکر و #عمر بودند.
هم چنین حضرت فرمودند: اگر #امیرالمومنین علیه السلام یاری می‌یافتند،👈 قطعا گردن آن دو را می‌زدند. 📚 تقریب المعارف، تالیف ابی الصلاح حلبی، صفحه ۲۴۷
✔️ قابل توجه است که حضرت فرمودند اگر #امیر المومنین علیه السلام یاری می‌یافتند قطعا گردن #ابو بکر و #عمر را می‌زدند... ⚠️ قابل توجه جماعت #بتریه که به دروغ می‌گویند حضرت برای #وحدت با غاصبین #سکوت کردند.
📛📛📛📛📛📛📛📛📛📛📛📛📛📛
😈مجازات دروغ بستن به خدا، پیامبر و ائمه و جعل حدیث👊
🔴امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: #دروغ بستن بر خداوند عز و جل ، پیامبر و امامان از گناهان #کبیره است.
👈رسول اکرم فرمودند: هر کس سخنی را که نگفته‌ام به من نسبت دهد، حتما در قعر جهنم جای خواهد گرفت. 📚ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، تالیف شیخ صدوق، صفحه ۳۱۶ 🔵امیرالمومنین صلوات الله علیه:
وحدت بخدا قسم همراهی با اهل حق است هرچند کم باشند و تفرقه همراهی با اهل باطل است هرچند زیاد باشند
سلیم بن قیس ج2 ص 964
🔵حضرت زهرا علیهاالسلام:
خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسلامی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است
(بحارالانوار،ج43،ص158)

#برجماعت_وحدتی_لعنت
#برابابکروعمرولدالزنالعنت
#برعثمان_عایشه_معاویه_لعنت
#برهندام_حکم_ابن_مرجانه_لعنت
#برعمری_عمردوست_لعنت
#لعنت_برمنکرولایت_امیرالمومنین
#برشورای_نجس_سقیفه_لعنت
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج

22💬

سلام
.
#حفظ_نظام و حکومت از #اوجب_واجبات است.
این نظر اکثر علما و عقلای جهان است.
.
یعنی انقلاب کردن خوبست و درمقابل حکومت کفر لازم ولی کافی نیست و از آن مهمتر انقلابی ماندن است.
.
برای انقلاب کردن جهاد و تلاش کردیم و حتی شهید دادیم و خون دادیم تا نهال انقلاب ثمر داد
.
ساده انگاریست که حفظ انقلاب را راحت تر از آوردن آن بپنداریم و برای ایفای نقش در تحقق آن بدون تلاش و جهاد و #شهادت ها به فتح #خرمشهرها نائل شویم.
.
یکی از ابتدایی ترین اهداف انقلاب تشکیل نظام اسلامی بود و ما در رساندن این هدف قریب به هدف عالیترش یعنی #دولت و حکومت اسلامی #وامانده_ایم ...
.
میدانید چرا؟
.
شاید یک دلیلش این باشد که:
برای پیاده شدن احکام حکومت اسلامی به خلاف وحدت در ایجاد انقلاب و نظام اسلامی دچار اختلاف سلیقه شده ایم
.
#وحدت وحدت وحدت ...
وحدت در #هدف
وحدت در #ایمان
وحدت در #ولایت .
.
و اینکه در #پیاده_سازی_احکام اسلامی #تبعیض قائل نباشیم و اعمال سلیقه نکنیم
.
همه احکام اسلام بتمامه و کماله مطلوب و مهم هستند
.
نه #حجاب مهمتر از #پاکدستی است نه #بی_حجابی زشت تر از #دزدی و #اختلاس
.
.
#گناه گناه است #کبیره و #صغیره هم ندارد با همه انواع آن باید برخورد (در خور همان نوع) در #حکومت_اسلامی صورت گیرد. سرپیچی از حکومت الله و مبارزه با آن چه با اختلاس و چه با #دختر_خیابان_انقلاب نامطلوب و #منکر است و نهی از منکر واجب اتفاقا در اسلام واجب و واجب تر هم نداریم مگر در زمان انجام واجب .
.
******تاوقتی میخواهیم عدالت پیاده کنیم که نمیشود هر گناه دیگر را حتی اگر به اصل نظام طعنه بزند!! نادیده بگیریم!******
.
.
غذای غیر بهداشتی بَد است چه #مو و چه #کپک داشته باشد !
وای بحالی که هر دو را داشته باشد .
باید با هردو مبارزه کرد اولویت زمانی آری
.
ولی اولویت تکلیفی و وجوبی خیر ... .
.
#یاحقکهباعلیست

1💬

Loading...

از #امیرالمومنین(ع)پرسیدند:
# بزرگترین #گناه #کبیره چیست؟

#حضرت #نگفتند #بی‌نمازی؛
نگفتند #بی‌حجابی؛
نگفتند #روزه نگرفتن! فرمودند: "#مایوس و #نامید شدن از #رحمت #خدا

1💬

#دروغ نشانه #کمبود

دروغ یک گناه #کبیره بوده و تبعات بسیار زیادی در بی اعتمادی ها و نارسایی تربیتی دارد.
دروغ در سطح جامعه موجب بدبینی و عدم اعتماد میشود اگر قرار باشد ناف یک بازاری ،#سیاست_مدار؛#مسئول؛استاد،والدین،#کارمند،کارگر،رئیس و#مدیر و...را با دروغ ببرند و اشخاص کرارا از اصناف مختلف دروغ بشنود.اعتماد که شالوده هر فعالیت اجتماعی است به هم خواهد ریخت.
اگر خواستگار دروغ بگوید اگر زندگی #زناشویی مملوء از دروغ باشد اگرتربیت #فرزند با دروغ والدین به مخاطره بیفتد.
اگر در خرید و فروش دروغ و قسم دروغ جایگزین #صداقت شود...سنگ روی سنگ بند نمیشود ومیشود همین شرائط فعلی ما...
که دیوار بی اعتمادی ها بلند بلند بوده و نه اظهار فقر کسی میتوان اعتماد کرد نه به دلسوزی او و نه به داوطلبی برای کمکش...
اگر اصل اول در برخوردهای اجتماعی دروغ باشد،#امنیت اخلاقی در جامعه به مخاطره می افتد.
طبق آیات و روایات معصومین ع،دروغ قول زور است،
#دروغگو فاسق بوده و ايمان ندارد،
دروغ اثم و گناه است
دروغگو #ملعون است
دروغگو روسياه است
دروغ از شراب بدتر است
#ملائكه از بوى گندش فرار مى‏كنند
خداوند دروغگو را لعنت مى‏فرمايد
بوى گند دروغگو تا بعرش مى‏رسد
حمله #عرش (ملائكه مقربين) دروغگو را لعنت مى‏كنند.
دروغ خراب‏ كننده ايمان است
دروغ مانع چشيدن طعم ايمان است
دروغگو تخم دشمنى و كينه را در دلهاى ميكارد
دروغ نشانه نفاق است
دروغ زشت ‏ترين مرضهاى نفسانيه است
گناهان کبیره مرحوم دستغیب ره ج1ص279
وقتی نگاه دین اسلام به دروغ این است نباید مسلمانان این بزرگترین کبیره را مرتکب شوند و باید بیش از همه ملتها از آن متنفر باشند..چرا که اعمال زشت و دروغهای آنها نه تنها به خود آنها و #تحکیم روابط شان لطمه جدی وارد میکند بلکه موجب دین گریزی شده و #چهره #زیبای #اسلام را زشت می نمایند...

3💬

Loading...

لا اقول #للله اواجه #مشکله #کبیره...
بل اقول للمشکله لدی #رب_کبیر❤️

1💬

Loading...

قال النبيّ (ص): يا عليّ،تريد ستّمائة ألف شاة أو ستمائة ألف دينار أو ستّمائة ألف كلمة- قال:يا رسول اللّه ستّمائة ألف كلمة - فقال (ص):اجمع ستمائة ألف‏ كلمة في ستّ كلمات:

يا عليّ، 1- إذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل‏ فاشتغل أنت بإتمام الفرائض.
.
.
2. و إذا رأيت الناس يشتغلون بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيوب نفسك.
.
.#عیوب
#الناس
#نفسک
#اشتغل
#تقوی
#ذنوب
#کبیره

0💬

Loading...

Follow
بزرگ‌ترین #گناه کبیره️ 🔵 14- و عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " أكبر الكبائر، صاحب القول الذي يقول: أنا أبرأ ممن يبرأ من أبي بكر و عمر ". 🔴#امام_باقر علیه السلام فرمودند: بزرگ‌ترین گناه #کبیره از آن شخصی است که می‌گوید: من بیزارم از کسی که از #ابوبکر و #عمر #بیزاری می‌جوید. 📚 مستدرک الوسائل، ، ج11، ص 358 ، باب 46، ح 14

#دین #اسلام #اسلام#شیعه. #shia #muslim #muslimah #islam

0💬

خوردن مال یتیم بدتره یا نخواندن نماز

براساس حدیثی از امام صادق(ع)

مرحوم شیخ احمد کافی

#نماز
#مال
#یتیم
#گناه#کبیره
#شیخ_کافی
#امام_صادق

0💬

Loading...

آخرین مورد از همه بدتر وسخت تره.#ناامیدی از #رحمت خدا از#گناهان#کبیره محسوب میشه.خدا در قرآن سوالی مطرح می کنه وچه کس از رحمت پروردگارش #مأيوس می شود جز#گمراهان؟

4💬

مثل #عالم بی عمل در قرآن

یکی از مواردی که #گناه_صغیره به #کبیره تبدیل می شود، سرزدن #گناه از جانب عالمان #دین است. در #قرآن_کریم #دانشمندان بى عمل به الاغ و سگ، تشبيه شده اند.
در مورد بلعم باعورا دانشمند گنهكار بدعتگذار مى خوانيم:
فَمَثله كَمَثل الكَلبِ اِن تَحمِل عَلَيه يَلهَث اَو تَترُكه يَلهَث»(اعراف / ۱۷۶.

مثال او همانند سگ (هار) است كه اگر به او حمله كنى دهانش را باز و زبانش را از دهانش بيرون مى آورد، و اگر او را به حال خود واگذارى، باز همين كار را مى كند. (آنچنان تشنه ى دنيا است كه هميشه دهانش باز است.

و در آيه ی ۵ سوره ى جمعه مى خوانيم: «مَثَل الَّذينَ حُمِّلُوا التّوراةِ ثمّ لم يَحمِلوها كَمَثل الحِمارِ يَحمل اَسفاراً» «مثال كسانى كه به دستورات تورات، تكليف شدند، ولى حق آن را ادا ننمودند، همانند مثال الاغى است كه كتاب هايى با خود حمل كند (و از #كتاب ها بهره اى نبرد جز سنگينى بار آن!).

0💬

#هفت#گناه#کبیره#بورس#بازار#اقتصادی#شمس#کتاب‌شمس#کتابشمس#shams#ketabshams#shamsbook
ما معامله‌گران بازار بورس، پیوسته رفتارهایی از خودمان نشان می‌دهیم که باعث از دست دادن سود می‌شوند. در سطوح زیرین این رفتارها نگرش‌های احساسی‌ای نهفته‌اند که چنین رفتارهای ویرانگری را موجب می‌شوند. زمانی که اقدامی انجام می‌دهیم، قویاً بر این باوریم که به صلاح ماست؛ و در عین حال به درست بودنش شک داریم. بعداً شاید به این نتیجه برسیم که دیگر چنین اقدامی را تکرار نخواهیم. و باز هم تکرار می‌کنیم. دوباره، سه‌باره و ده‌باره تکرارش می‌کنیم و کوچک‌ترین سودی به حال‌مان ندارد.
هفت گناه کبیره در بورس و راه‌های غلبه بر آن‌ها
روی بارونا روزولت
امیر اسکندری
نشر هیرمند

1💬

#تلنگر
از جمله بي نمازان بودم,
همه مرا نصيحت و خير خواهي ميكردند.پدر، برادر;
توجهي به آن ها نداشتم
روزي تلفن زنگ زد پيرمردي با صداي گريان گفت: وحيد؟ گفتم بله
گفت جمشید #وفات كرد،
فرياد زدم جمشیددددد؟
ديروز با من بود 😭
گفت امروز در مسجد جامع بر او #نماز مي خوانيم...
گوشي را گذاشتم #گريه كردم جمشید😭چگونه ممكن است او هنوز #جوان بود احساس كردم مرگ سوالم را به تمسخر مي گيرد؛
گريان وارد مسجد شدم😔😢 اولين بارم بود كه بر #ميت #نماز ميخواندم
از جمشید سوال كردم
او در #پارچه ايي #پيچيده شده بود
جلوي همه صف ها بود
بدون تحرك
با ديدن او #فرياد زدم😭
مردم مرا نگاه ميكردند #چهره ام را پوشاندم و سرم را پايين انداختم
پـــــدرم دست مرا گرفت و گوشه ايي برد و آهسته در گوشم گفت: نماز بخوان قبل از اين كه بر تو نماز بخوانند اين سخن #آتش در جانم انداخت😣
راستي او بعد #زنده شدن از مرگ چه مي خواهد، دوستانش را، #سیگار، #فیلم های #مبتذل، #موسيقي ...
خود را در جاي او گمان كردم و روز #قيامت را به ياد آوردم.

به #قبرستان رسيدم او را در قبر گذاشتيم با خود گفتم اگر از اعمال او بپرسند چه جواب ميدهد؟
#سي دي ها و نوار و موسيقي!
فيلم و عكس هايي كه درون گوشي موبايلش مخفي كرده است!
#غيبت هايي كه كرده است!
نماز هایی که نخوانده است!
#گناه های #کبیره ای که انجام داده است!
به شدت گريه كردم😭

نه نمازي است كه شفاعت كند
و نه عملي كه نافع باشد
جمشید را در قبر #تنها گذاشتم😣😭 و بر گشتم و او اينک تک و تنها😢

آری
آن #مرگ است...
بزرگ‌ترین چالشی که #خداوند با آن همه‌ی انسان‌ها را به مبارزه طلبیده
همه از ایستادگی در برابر این مبارزه‌طلبیِ خداوند عاجز هستند:
بگو اگر راست می‌گویید #مرگ را از خود #دور کنید>سوره آل عمران:168

______________________________
#اللهم_اسالك_الخاتمه_والعفو_والعافيه_والثبات_بالقول_الثابت_في_الحياة_الدنيا_والآخره🌹
#اللهم_اني_ظلمت_نفسي_ظلما_كثيرا_ولا_يغفر_للذنوب_الا_انت_فاغفر_لي_مغفرة_من_عندك_وارحمني_انك_انت_الغفور_الرحيم ❤️
#ربنا_اتنا_في_الدنيا_حسنه_وفي_اﻷخره_حسنه_وقنا_عذاب_النار 🌷

4💬

#سالروزه #کوروش #کبیره
خیلیا از سراسر ایران رفتن #پاسارگاد
به قول خودشان رفتن زیارت پدر.
پدر ایران... فقط دلم میخواست یه جوری میشد که آمار بگیرن چند نفر از اینهایی که امروز
تو پاسارگاد حضور دارن و شعار ضد عرب سردادن چند وقت پیش تو صف نذری برای یه پرس قیمه و یه سیخ کوبیده چندساعت معطل شدن.
ما ملتی هستیم نان به روز خور،
دیروز تو سینه میزدیم برای حسین
امروز دست میزنیم برای کوروش
فردا گل و شیرینی پخش میکنیم برای نیمه شعبان ....! ملتی هستیم که در هنگام گرفتاری آیت الکرسی میخونیم و اوکی که شدیم فروهر به گردن میندازیم.

ملتی هستیم که پشت چراغ قرمز بوق میزنیم به این امید که چراغ زودتر سبز بشه

تو خیابان به عمد آشغال میریزیم که به حکومت ضربه بزنیم
در حالی که صدها نفر زندانی سیاسی و فعال مدنی داریم تو زندان که برای رهایی امثال ما دارن تاوان میدن.ـ
در حالی که ما تو اینستا داریم سلفی میزاریم هر روز از رنگ جدید رژ لب و موهامون تو فیس بوک و اینستا عکس و فیلم میزاریم ولی حتی جرات لایک کردن یک پست سیاسی مدنی نداریم برای حمایت ولی دم از نژاد اریایی میزنیم و اسم ایران میاد رگ گردن بلند میکنیم.
پسرهامون با انواع ارایش زنانه تو مجازی عکس و فیلم میزارن و فالور جذب میکنن.
یکی میگه بی پولم ولی زن پولدار میخوام ۵۰۰هزار فالور جمع میکنه
خوانندمون با دهن صدای ....در میاره دوبرابر جمعیت جیبوتی فالور داره در حالی که کمپین های دفاع از زنان و فعالان سیاسی به هزار فالور نمیرسه.

به قول فرخ زاد

تن های هرزه را سنگسار می کنند
غافل از آنکه شهر پر از فاحشه های مغزی است
و کسی نمی داند که مغزهای هرزه ویرانگرترند تا تن های هرزه

التماس تفکر

6💬

يه زمانى اینا #حكم #وايفاى رو داشت، همه #دورش_جمع_ ميشدن...
وچقدر #خونه هامون #گرمتر بود
یادش بخیر با این #چراغ #علائدین غذا گرم میکردیم چقدر #لحضه های #زیبایی بود.همه چیز ساده و بی ریاء بود
#دروغ #گناه #کبیره بود که #خدا نمیبخشید.#مال_حروم ادمو #بدبخت میکرد هرچقدر سنمون گذشت بیشتر درگیر #جامعه شدیم. و دیدیم #حروم خورا مال مردم رو جمع کردن رفتن #اونور_آب و جاهای مختلف عشق میکنن و #دروغگویی واسه خودش #شخصیت گرفته و هرکی دروغش رنگ و لعابه بیشتری داره #جایگاه بهتری تو جامعه داره و اسمشو گذاشتن آدمه زرنگ.هر کسی مال مردمو بیشتر #میخوره بهش میگن #دمش_گرم #زرنگ بوده.ولی اونطوریا هم نیست دنیا....
بالاخره اخرتی هم وجود داره تو #هر_دینی که باشی بالاخره به خدا #حساب_باید پس بدی

14💬

به نام خدا.‌
‌این پیج از امشب به فعالیت پیشین خود ادامه میدهد.‌‌
‌‌چند #سوال مهم‌ ‌

‌‌1. چقدر از گناه احساس نارضایتی میکنید؟‌

‌2. چه کارهایی را گناه میدانید؟‌

‌3. نظر شما در مورد گناه استمنا در جوانان و کودکان چیست؟‌

‌‌
‌_______________________

#گناه #استمنا #خودارضایی #خود_ارضایی #کبیره #ترک #ترک_گناه #ترک_خودارضایی #توبه #جلق #جق

1💬