#کوی_دانشگاه

2565 روز زندگی خوابگاهی، تمام شد... مثل اینکه از اول هم نبوده اصلا... انصافانه است؟
یاد این مصرع از خیام افتادم... این قافله عمر عجب میگذرد...
#کوی_دانشگاه
#پاییز

7💬

مقالات یا کتاب های انگلیسی درخواستی خود را ابتدا در گوگل یا سایت آمازون جستجو و سپس عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه ایبوک ،برایتان از طریق تلگرام ارسال شود. 📚 آرشیو ما شامل بیش از ۲ میلیون کتاب و مقاله می باشد.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر #دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_علم_و_صنعت #معماری

0💬

مقالات یا کتاب های انگلیسی درخواستی خود را ابتدا در گوگل یا سایت آمازون جستجو و سپس عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه ایبوک ،برایتان از طریق تلگرام ارسال شود. 📚 آرشیو ما شامل بیش از ۲ میلیون کتاب و مقاله می باشد.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر #دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_علم_و_صنعت #معماری

3💬

مقالات یا کتاب های انگلیسی درخواستی خود را ابتدا در گوگل یا سایت آمازون جستجو و سپس عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه ایبوک ،برایتان از طریق تلگرام ارسال شود. 📚 آرشیو ما شامل بیش از ۲ میلیون کتاب و مقاله می باشد.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر #دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_علم_و_صنعت #معماری

0💬

مقالات یا کتاب های انگلیسی درخواستی خود را ابتدا در گوگل یا سایت آمازون جستجو و سپس عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه ایبوک ،برایتان از طریق تلگرام ارسال شود. 📚 آرشیو ما شامل بیش از ۲ میلیون کتاب و مقاله می باشد.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر #دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_علم_و_صنعت #معماری

0💬

مقالات یا کتاب های انگلیسی درخواستی خود را ابتدا در گوگل یا سایت آمازون جستجو و سپس عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه ایبوک ،برایتان از طریق تلگرام ارسال شود. 📚 آرشیو ما شامل بیش از ۲ میلیون کتاب و مقاله می باشد.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر #دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_علم_و_صنعت #معماری

0💬

مقالات یا کتاب های انگلیسی درخواستی خود را ابتدا در گوگل یا سایت آمازون جستجو و سپس عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه ایبوک ،برایتان از طریق تلگرام ارسال شود. 📚 آرشیو ما شامل بیش از ۲ میلیون کتاب و مقاله می باشد.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر #دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_علم_و_صنعت #معماری

0💬

@m_rezagholipour ・・
دقایقی دیگر اول مهر میشود
یادی کنیم از آن.50%.دختران بازمانده از تحصیل ، ازدواج کرده‌هایش و برادر متعصب دارانش ؛
از.110.هزار کودک بازمانده ، بی‌شناسنامه‌ها ، فقرا ، خصوصا بچه‌های افغان ، کودکان کار ، مرز نشین‌ها .
از.250.هزار نوجوان محروم از حق تحصیل ، کارگر و در بند اعتیادش .
از آن بهایی که از ترس در فرم ثبت‌نام نوشت مسلمان هستم و شیعه ، یا آنکه نوشت بهایی و امروز کنج خانه نشسته با رویای تحصیل .
از دانش آموزان بوشهری چشم انتظار آقا معلم ؛
از معلمان رنج کشیده روز‌های سخت اوین ، بر دار نشسته‌ها ، معلم شهید ؛
از دانشجوی ستاره‌داری که در امید راه فرجی‌دانا با مهر منع تحصیل مواجه شد ،
از دانشجویان زندانی ، سختی دیده‌ها ، طعم اوین چشیده‌ها ؛
به کنکور نرسیده ها ، دانشجویان شهید ، از کوی دانشگاه تا کوی دانشگاه ، تا وسط خیابان‌ها ، خون روی سنگ‌فرش‌ها ، ایستاده مرده‌ها و نپذیرفتن ذلت …
از استاد دانشگاه اخراج شده ، گزارش شده‌ها و صدا نازک‌ها ؛
و …
از دروغ‌های کتاب تاریخ مدارس تا سیستم آموزشی زشت و کسل کننده ؛
از مدارس بدون سیستم گرمایشی ، بخاری سوخته ، پوست مچاله شده کودکان و معلم جان‌باخته ؛
مدارس بدون سقف ، بدون میز ، بدون برق …

از وزارت‌خانه بدون وزیر
از مطالبات روز به روز کمتر شده ، از فرجی‌دانا به امین‌زاده رسیدن‌ و …
.

#اول_مهر و تجربیات تلخ و آمار تلخ‌تر و آینده ترسناک . .
.
.
.
.
.
#فقر #تعصب #محرمان_از_تحصیل
#کودکان_کار #دختران #کودکان_مرزنشین
#دانشگاه #دانشجو #حق_تحصیل #دانشجوی_ستاره‌دار #وزارت_علرم
#دانشجوی_شهید #جنبش_سبز #کوی_دانشگاه #اوین #فرزاد_کمانگر #هدی_صابر #محمود_بهشتی_لنگرودی #محسن_عمرانی #اسماعیل_عبدی
#کودکان_افغان

1💬

دقایقی دیگر #اول_مهر میشود
یادی کنیم از آن.50%.دختران بازمانده از تحصیل ، ازدواج کرده‌هایش و برادر متعصب دارانش ؛
از.110.هزار کودک بازمانده ، بی‌شناسنامه‌ها ، فقرا ، خصوصا بچه‌های افغان ، کودکان کار ، مرز نشین‌ها .
از.250.هزار نوجوان محروم از حق تحصیل ، کارگر و در بند اعتیادش .
از آن بهایی که از ترس در فرم ثبت‌نام نوشت مسلمان هستم و شیعه ، یا آنکه نوشت بهایی و امروز کنج خانه نشسته با رویای تحصیل .
از دانش آموزان بوشهری چشم انتظار آقا معلم ؛
از معلمان رنج کشیده روز‌های سخت اوین ، بر دار نشسته‌ها ، معلم شهید ؛
از دانشجوی ستاره‌داری که در امید راه فرجی‌دانا با مهر منع تحصیل مواجه شد ،
از دانشجویان زندانی ، سختی دیده‌ها ، طعم اوین چشیده‌ها ؛
به کنکور نرسیده ها ، دانشجویان شهید ، از کوی دانشگاه تا کوی دانشگاه ، تا وسط خیابان‌ها ، خون روی سنگ‌فرش‌ها ، ایستاده مرده‌ها و نپذیرفتن ذلت …
از استاد دانشگاه اخراج شده ، گزارش شده‌ها و صدا نازک‌ها ؛
و …
از دروغ‌های کتاب تاریخ مدارس تا سیستم آموزشی زشت و کسل کننده ؛
از مدارس بدون سیستم گرمایشی ، بخاری سوخته ، پوست مچاله شده کودکان و معلم جان‌باخته ؛
مدارس بدون سقف ، بدون میز ، بدون برق …

از وزارت‌خانه بدون وزیر
از مطالبات روز به روز کمتر شده ، از فرجی‌دانا به امین‌زاده رسیدن‌ و …
.

سال تحصیلی و تجربیات تلخ و آمار تلخ‌تر و آینده ترسناک . .
.
.
.
.
.
#فقر #تعصب #محرمان_از_تحصیل
#کودکان_کار #دختران #کودکان_مرزنشین
#دانشگاه #دانشجو #حق_تحصیل #دانشجوی_ستاره‌دار #وزارت_علرم
#دانشجوی_شهید #جنبش_سبز #کوی_دانشگاه #اوین #فرزاد_کمانگر #هدی_صابر #محمود_بهشتی_لنگرودی #محسن_عمرانی #اسماعیل_عبدی
#کودکان_افغان

1💬