#یوسف_ساعی

Loading...
Loading...
Loading...

کسی که دوستت دارد،تو را تا بلندای خانه اش میبرد
و کسی که تو را باور دارد ،تابلندای تمام فرداهایش🌹
#یوسف_ساعی
#کتاب_خوانی

4💬

Loading...
Loading...
Loading...