#1415mp

Loading...

...
جايي كه آدمي خود را ويران ميكند.
تا دوباره بسازد از ويرانگي
معماري دو انهدام كه هر يك نامي ديگر دارد،
تخمير عمر
در پاي خنب هاي خرابات
دوشيزگان لحظه از اندام ترد خويش فراتر رفته
از پس چل روز، گوهري درخشان مي زايند.
عقل آفرين چهل سال بيقراري و خاموشي.
اين ذره ايست كه رفتار يك سحابي دارد.

4💬

Loading...
Loading...

برای تو و خویش چشمانی ارزو میکنم
که چراغها و نشانه ها را در ظلماتمان ببیند
گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشی مان بشنود
روحی که این همه را در خود بگیرد و بپذیرد
و زبانی که در صداقت خود ، ما را از خاموشی خویش بیرون کشد
و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است سخن بگوییم ...

8💬

Loading...
Loading...
Loading...

‘Ajá’

10💬

Silent night

9💬

Dana was a tourist, she came from germany she visited isfahan and shiraz I took this picture in perspolis in march 2017.

5💬