#16azar

"#16azar tavalodam"
🎂🎁🎀

0💬

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ايشون پسر اقاي عارف هستند!
.
.
.
.
.
شما مدعيان به كي راي دادين؟!
.
.
.
ديديد و راي داديد؟؟
در جرم اونها شريكيد!
.
.
.
#16azar #روحاني#فساد#سبز#بنفش#عارف#پسر_عارف#كروبي#انتخابات#دولت#ژن_مرغوب

4💬

Loading...
Loading...