#allahuakbar

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

They Aint Want me to post, but Allah is God Soooooo 🤷🏾 🌟🌙 Wake up out that slumber Unplug yourself from the Matrix and get some of this Truth! Every Sunday 11:00am Eastern time You can view all Day At your leisure and others simply click "WATCH AGAIN" Peace Family ❤️❤️❤️ Link also in Bio

1💬

1💬

Allahu ekber la ilahe il Allah elhamdulilah SubhanAllah

1💬

Loading...

‪Në zemër ka skamje e varfëri që nuk mundet ta plotëson vetëm se dashuria ndaj Allahut, përmendja e vazhdueshme e Tij !‬
Ibn Kajim Nuk ka në këtë botë kënaqësi më të madhe sesa kënaqësia e dijes rreth Allahut, përmendjes së Tij dhe adhurimit ndaj Tij.‬ ‪ ( Ibn Tejmije ) ‬

1💬

2💬

Regrann from @adebaba83 - @Regrann from @yaseenmedia: Al-Kabeer. The One whose essence is the perfection of greatness.
The One who is incomparably great. The One whose greatness is beyond measure. The One whose nature is Greatness. The One whose own essence is unimaginably great perfection.
.
.

#bismillah #yaseenmedia #islam #allah #quran #asmaulhusna #99namesofallah #muhammadﷺ #prophetmuhammadﷺ #allahuakbar #muslim #muslimah #hijab #halal #hadith #instaislam #indonesia #india #pakistan #palestine #saudiarabia #turkey #dua #god #quotes #ummah #jannah - #regrann

0💬

Loading...

Koha... - Krijese e rendesishme ne jete.
Koha eshte nata , dita, java, muajt e vitet. .... ajo eshte jeta jote.
Koha eshte loti, gezimi, buzeqeshja, hitherimi. .... ajo eshte ".Ti." .
Koha ecen me ty...nga "pika e ujit" e deri ne "dhomen e fundit". .... ajo eshte femijeria, rinia e pleqeria jote... Koha eshte "Suksesi"... koha eshte " Humbja" ...
Mos e ler te shkoj.. e te thuash.. - me shkoj jeta e nuk kuptova nga hyra e nga dola ! .
.....por behu i mencur e cdo sekonde te saj e shfrytezoje me perkujtimin e Allahut .... 🌴.SubhanAllah ...
🌴.Elhamdulilah...
🌴.La i lahe ilA llah...
🌴.Allahu ekber...

1💬

1💬

1💬

💡Gjëra që ndihmojnë për pastrimin e zemrës: 🌸1- Sinqeriteti dhe mbështetja tek Allahu, sepse prej kushteve të pranimit të veprave është: sinqeriteti dhe ndjekja e sunetit të Profetit – paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të-. 🌸2- Mbrojtja me Allahun nga shejtani, kurthet e tij; përmendja dhe përkujtimi i Allahut, sepse përmendja e Allahut e largon shejtanin, largon zemërimin dhe shqetësimet dhe e qetëson zemrën: (أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)
“Nuk ka dyshim se në përkujtimin e Allahut vërtetë zemrat gjejnë prehje” [Rad: 28] 🌸3- Duaja e sinqertë.
T’i kërkosh Allahut një zemër të pastër nga çdo sëmundje. Për këtë i Dërguari i Allahut -sal-lAllahu alejhi ve sel-lem- e kishte zakon të lutej: “O Allah! Më udhëzo në sjellje të mirë dhe cilësi të mira, askush s’mund të më udhëzojë në zbukurimin e tyre përveç Teje. Dhe, më largo nga veprat dhe cilësitë e këqija, askush s’mund t’i largojë këto prej meje përveç Teje.” 🌸4- Maturia në çdo situatë, sidomos në ato raste kur ke bashkëbisedim me njerëz që nuk të kuptojnë. 🌸5- Zgjedhja e një ambjenti të mirë dhe të shëndoshë duke braktisur ato ambjente të cilat behen shkak për prishjen e zemrës. 🌸6- Përpjekja për rregullimin e disa problemeve të vjetra dhe plagëve të kaluara. 🌸7- Kërkimi falje dhe të menduarit mirë për të tjerët. Ka thënë Imam Shafiu –Allahu e mëshiroftë-: “Nëse dëshiron që Allahu të plotësojë ndonjë mirësi mendo mirë për të tjerët” 🌸8- Veprimi i disa gjërave që sjellin afrim dhe dashuri, si: dhuratat, dhënia selam, vizitat, kryerja e disa nevojave për të tjerët, të thirrurit me emrin më të mirë dhe që i pelqejnë; të gjitha këto bëjnë që zemrat të ndihen mirë dhe të largohet çdo gjë e keqe në zemër. 🌸Shkëputur nga " Pastërtia e zemrës", A. Kuçana.🌸 http:///cutt.us/VOFi1 🌸

2💬

2:1. Ta, Ha.

2. Ne nuk ta shpallëm Kur´anin për të munduar ty.

3. Ta shpallëm vetëm këshillë (përkujtim) për atë që frikësohet.

4. (kjo është) Shpallje nga Ai që krijoi tokën dhe qiejt e lartë.

5. (E Ai është) Mëshiruesi që krijoi tokën dhe qiejt e lartë.

6. E Tij është çdo gjë që ekziston në qiej dhe në tokë dhe çdo gjë që gjendet midis tyre, edhe ç´ka nën dhe.

7. Andaj, nëse bën shprehjen (lutjen haptazi), Ai e di të fshehtën, madje edhe më shumë se kjo.

8. Ai është All-llahu, nuk ka zot pos Tij, Atij i takojnë emrat më të bukur.

1💬

2💬

CILI ËSHTË KUPTIMI I FJALËS “LA ILAHE IL-LALL-LLAH”? Cili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah”? Kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah” është: nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut.

Allahu i Lartësuar thotë: “Kjo ngaqë Allahu është i Vërteti e çfarë ata adhurojnë përveç Tij është e kotë.” Surja Lukman, ajeti 30.

Ka thënë Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!): “Kush thotë La ilahe il-lAllah dhe e mohon atë që adhurohet përveç Tij, Allahu e ka bërë të ndaluar pasurinë dhe jetën e tij (i ka të paprekshme).” Transmeton Muslimi.

1💬

1💬

Merjem
30. Ai (Isai) tha: “Unë jam rob i All-llahut, mua më ka dhënë (ka caktuar të më japë) librin dhe më ka bërë Pejgamber.

31. Më ka bërë dobiprurës kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz (falje) e zeqatë për sa të jemë gjallë!

32. Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënës sime, e nuk më ka bërë kryelartë as të padëgjueshëm!

33. Selami (shpëtim prej All-llahut) është me mua ditën kur u linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal (prej varrit) i gjallë!” 34. Kjo është (fjalë) e vërtetë, rreth Isait, birit të Merjemes në të cilin ata shkaktojnë dyshime.

35. Nuk i takoi (nuk ka nevojë) All-llahu të ketë ndonjë fëmijë, i pastër është Ai, kur dëshiron një send Ai vetëm i thotë atij: Bëhu!”. Ai menjëherë bëhet.

36. (Isai i tha popullit të vet) Dhe se All-llahu është Zoti im dhe Zoti juaj, pra adhuronie Atë, kjo është rrugë (fe) e drejtë.

37. Po, grupet u kundërshtuan mes vete (rreth Isait). Të mjerët ata që nuk besuan se çka kanë për të parë ditën e madhe!

38. Ditën kur do të na paraqiten neve, sa mirë do të dëgjojnë edhe shohin (ose njerëzit do të dëgjojnë e shohin çka i gjen ata), por tash për tash (në këtë jetë) zullumqarët janë të humbur qartë.

39. Ti tërhiqu atyre vërejtjen për ditën e dëshprimit, kur të marrë fund çështja (e përgjejgësisë e dikush në xhehet, dikush në zjarr), se ata (sot) janë të painformuar, dhe ata nuk janë duke besuar.
3:58. Këto që po t’i lexojmë ty (o i dërguar) janë nga ajetet, janë nga Kur’ani i pa të meta (i rrezistueshëm). 59. Vërtet, qështja e Isait (të lindur pa baba) te All-llahu është sikurse qështja e Ademit. Atë e krijoi Ai nga dheu, e pastaj atij i tha “Bëhu!” ai u bë.

60. E vërtetëështë (kjo) nga Zoti yt, e ti kurrsesi mos u bën nga ata që dyshojnë.

61. E kush të kundërshton ty në qështjen e tij (Isait) pasi të është bërë e ditur e vërteta, ti thuaj: ‘Ejani i thërrasim bijtë e tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, vetë ne dhe vet ju, mandej sinqerisht të lutemi për mallkim, dhe mallkimi nga ana e All-llahut ta hedhim kundër gënjeshtarëve.

62. S’ka dyshim, ky është lajm i vërtetë. Nuk ka asnjë të adhuruar tjetër pos All-llahut. All-llahu është Ai, i plotëfuqishmi, i vetëdijshmi.

63. E nëse ata r

3💬

1💬