#seckkaijian

正見~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號雜阿含經一〇五一

如是我聞:
一時,佛住王舍城迦蘭陀竹園。
時,有生聞婆羅門來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,白佛言:「瞿曇!所說此、彼岸。云何此岸?云何彼岸?」
佛告婆羅門:「殺生者,謂此岸;不殺生者,謂彼岸。邪見者,謂此岸;正見者,謂彼岸。」爾時,世尊即說偈言:
「少有修善人, 能度於彼岸,
 一切眾生類, 駈馳走此岸。
 於此正法律, 觀察法法相,
 此等度彼岸, 摧伏死魔軍。」
爾時,生聞婆羅門聞佛所說,歡喜隨喜,從坐起去。
如是,異比丘所問、尊者阿難所問、佛問諸比丘三經,亦如上說。
~初寫

#正見 #正 #見 #雜阿含 #雜阿含經 #大藏經 #比丘 #seckkaijian #釋開健 #小篆 #初寫 #書法 #calligraphy #tripitaka #佛教 #佛陀 #世尊 #buddha #dhamma #佛法

0💬

正見~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號雜阿含經一〇五一

如是我聞:
一時,佛住王舍城迦蘭陀竹園。
時,有生聞婆羅門來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,白佛言:「瞿曇!所說此、彼岸。云何此岸?云何彼岸?」
佛告婆羅門:「殺生者,謂此岸;不殺生者,謂彼岸。邪見者,謂此岸;正見者,謂彼岸。」爾時,世尊即說偈言:
「少有修善人, 能度於彼岸,
 一切眾生類, 駈馳走此岸。
 於此正法律, 觀察法法相,
 此等度彼岸, 摧伏死魔軍。」
爾時,生聞婆羅門聞佛所說,歡喜隨喜,從坐起去。
如是,異比丘所問、尊者阿難所問、佛問諸比丘三經,亦如上說。
~初寫

#正見 #正 #見 #雜阿含 #雜阿含經 #大藏經 #比丘 #seckkaijian #釋開健 #小篆 #初寫 #書法 #calligraphy #tripitaka #佛教 #佛陀 #世尊 #buddha #dhamma #佛法

0💬

正見~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號雜阿含經一〇五一

如是我聞:
一時,佛住王舍城迦蘭陀竹園。
時,有生聞婆羅門來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,白佛言:「瞿曇!所說此、彼岸。云何此岸?云何彼岸?」
佛告婆羅門:「殺生者,謂此岸;不殺生者,謂彼岸。邪見者,謂此岸;正見者,謂彼岸。」爾時,世尊即說偈言:
「少有修善人, 能度於彼岸,
 一切眾生類, 駈馳走此岸。
 於此正法律, 觀察法法相,
 此等度彼岸, 摧伏死魔軍。」
爾時,生聞婆羅門聞佛所說,歡喜隨喜,從坐起去。
如是,異比丘所問、尊者阿難所問、佛問諸比丘三經,亦如上說。
~初寫

#正見 #正 #見 #雜阿含 #雜阿含經 #大藏經 #比丘 #seckkaijian #釋開健 #小篆 #初寫 #書法 #calligraphy #tripitaka #佛教 #佛陀 #世尊 #buddha #dhamma #佛法

2💬

Loading...

吉祥~小篆(習)

南傳大藏經。小部。小誦經。吉祥經。

如是我聞:
一時,世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時,有一天神於後夜分,身諸光明,遍照祇樹園林,來詣世尊所,到已,頂禮世尊而住一面,並以偈白世尊:

諸天與世人,思維吉祥事,希求於幸福,何謂勝吉祥?

遠離愚癡人,親近智慧者,供養於應供,此事勝吉祥。
居住安適處,昔所作福業,及自立正志,此事勝吉祥。
博學與工巧,及善習毗尼,並善說語言,此事勝吉祥。
侍奉於父母,愛護妻與子,所作無繫累,此事勝吉祥。
布施與法行,愛護親眷屬,諸業無過咎,此事勝吉祥。
離棄諸惡業,亦不飲諸酒,於法不放逸,此事勝吉祥。
恭敬與謙虛,知足常感恩,依時聽教法,此事勝吉祥。
忍辱與順從,謁見諸沙門,適時討論法,此事勝吉祥。
抑制與梵行,而得見聖諦,作證於涅槃,此事勝吉祥。
接觸世間法,心寂不為動,無憂而清安,此事勝吉祥。
如是已作後,一切無墮失,隨處得安穩,此諸事吉祥。
~初寫

#南傳大藏經# #吉祥# #吉祥經# #小誦經# #南傳# #如是我聞# #習# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #buddhist# #practice# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #Tripitaka# #佛#

0💬

吉祥~小篆(習)

南傳大藏經。小部。小誦經。吉祥經。

如是我聞:
一時,世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時,有一天神於後夜分,身諸光明,遍照祇樹園林,來詣世尊所,到已,頂禮世尊而住一面,並以偈白世尊:

諸天與世人,思維吉祥事,希求於幸福,何謂勝吉祥?

遠離愚癡人,親近智慧者,供養於應供,此事勝吉祥。
居住安適處,昔所作福業,及自立正志,此事勝吉祥。
博學與工巧,及善習毗尼,並善說語言,此事勝吉祥。
侍奉於父母,愛護妻與子,所作無繫累,此事勝吉祥。
布施與法行,愛護親眷屬,諸業無過咎,此事勝吉祥。
離棄諸惡業,亦不飲諸酒,於法不放逸,此事勝吉祥。
恭敬與謙虛,知足常感恩,依時聽教法,此事勝吉祥。
忍辱與順從,謁見諸沙門,適時討論法,此事勝吉祥。
抑制與梵行,而得見聖諦,作證於涅槃,此事勝吉祥。
接觸世間法,心寂不為動,無憂而清安,此事勝吉祥。
如是已作後,一切無墮失,隨處得安穩,此諸事吉祥。
~初寫

#南傳大藏經# #吉祥# #吉祥經# #小誦經# #南傳# #如是我聞# #習# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #buddhist# #practice# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #Tripitaka# #佛#

0💬

一乘~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號。雜阿含經一一八九

如是我聞:
一時,佛住欝毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下,成佛未久。

爾時,世尊獨靜思惟,作是念:「有一乘道能淨眾生,度諸憂悲,滅除苦惱,得真如法,謂四念處。何等為四?身身觀念處,受、心、法法觀念處。若有人不樂四念處者,則不樂如聖法;不樂如聖法者,則不樂如聖道;不樂如聖道者,則不樂甘露法;不樂甘露法者,則不解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。若樂修四念處者,則樂修如聖法;樂修如聖法者,則樂如聖道;樂如聖道者,則樂甘露法;樂甘露法者,得解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」 爾時,娑婆世界主梵天王知佛心念已,譬如力士屈伸臂頃,於梵天沒,住於佛前,作是歎言:「如是,世尊!如是,善逝!有一乘道能淨眾生,謂四念處,乃至解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」 時,梵天王復說偈言:
「謂有一乘道, 見生諸有邊, 演說於正法, 安慰苦眾生。 過去諸世尊, 以乘斯道度; 當來諸世尊, 亦度乘斯道。 現在尊正覺, 乘此度海流, 究竟生死際, 調伏心清淨, 於生死輪轉, 悉已永消盡; 知種種諸界, 慧眼顯正道。 譬若恒水流, 悉歸趣大海, 激流浚漂遠, 正道亦如是。 廣智善顯示, 逮得甘露法, 殊勝正法輪, 本所未曾聞, 哀愍眾生故, 而為眾生轉。 覆護天人眾, 令度有彼岸, 是故諸眾生, 咸皆稽首禮。」 爾時,梵天王聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。 ~初寫

#一乘# #雜阿含# #nikaya# #四念處# #如是我聞# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #buddhist# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #佛# #梵天王# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #丹州# #吉蘭丹# #kelantan# #丹州開健#

2💬

Loading...

一乘~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號。雜阿含經一一八九

如是我聞:
一時,佛住欝毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下,成佛未久。

爾時,世尊獨靜思惟,作是念:「有一乘道能淨眾生,度諸憂悲,滅除苦惱,得真如法,謂四念處。何等為四?身身觀念處,受、心、法法觀念處。若有人不樂四念處者,則不樂如聖法;不樂如聖法者,則不樂如聖道;不樂如聖道者,則不樂甘露法;不樂甘露法者,則不解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。若樂修四念處者,則樂修如聖法;樂修如聖法者,則樂如聖道;樂如聖道者,則樂甘露法;樂甘露法者,得解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」 爾時,娑婆世界主梵天王知佛心念已,譬如力士屈伸臂頃,於梵天沒,住於佛前,作是歎言:「如是,世尊!如是,善逝!有一乘道能淨眾生,謂四念處,乃至解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」 時,梵天王復說偈言:
「謂有一乘道, 見生諸有邊, 演說於正法, 安慰苦眾生。 過去諸世尊, 以乘斯道度; 當來諸世尊, 亦度乘斯道。 現在尊正覺, 乘此度海流, 究竟生死際, 調伏心清淨, 於生死輪轉, 悉已永消盡; 知種種諸界, 慧眼顯正道。 譬若恒水流, 悉歸趣大海, 激流浚漂遠, 正道亦如是。 廣智善顯示, 逮得甘露法, 殊勝正法輪, 本所未曾聞, 哀愍眾生故, 而為眾生轉。 覆護天人眾, 令度有彼岸, 是故諸眾生, 咸皆稽首禮。」 爾時,梵天王聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。 ~初寫

#一乘# #雜阿含# #nikaya# #四念處# #如是我聞# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #buddhist# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #佛# #梵天王# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #丹州# #吉蘭丹# #kelantan# #丹州開健#

0💬

一乘~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號。雜阿含經一一八九

如是我聞:
一時,佛住欝毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下,成佛未久。

爾時,世尊獨靜思惟,作是念:「有一乘道能淨眾生,度諸憂悲,滅除苦惱,得真如法,謂四念處。何等為四?身身觀念處,受、心、法法觀念處。若有人不樂四念處者,則不樂如聖法;不樂如聖法者,則不樂如聖道;不樂如聖道者,則不樂甘露法;不樂甘露法者,則不解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。若樂修四念處者,則樂修如聖法;樂修如聖法者,則樂如聖道;樂如聖道者,則樂甘露法;樂甘露法者,得解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」 爾時,娑婆世界主梵天王知佛心念已,譬如力士屈伸臂頃,於梵天沒,住於佛前,作是歎言:「如是,世尊!如是,善逝!有一乘道能淨眾生,謂四念處,乃至解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」 時,梵天王復說偈言:
「謂有一乘道, 見生諸有邊, 演說於正法, 安慰苦眾生。 過去諸世尊, 以乘斯道度; 當來諸世尊, 亦度乘斯道。 現在尊正覺, 乘此度海流, 究竟生死際, 調伏心清淨, 於生死輪轉, 悉已永消盡; 知種種諸界, 慧眼顯正道。 譬若恒水流, 悉歸趣大海, 激流浚漂遠, 正道亦如是。 廣智善顯示, 逮得甘露法, 殊勝正法輪, 本所未曾聞, 哀愍眾生故, 而為眾生轉。 覆護天人眾, 令度有彼岸, 是故諸眾生, 咸皆稽首禮。」 爾時,梵天王聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。 ~初寫

#一乘# #雜阿含# #nikaya# #四念處# #如是我聞# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #buddhist# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #佛# #梵天王# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #丹州# #吉蘭丹# #kelantan# #丹州開健#

0💬

一乘~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號。雜阿含經一一八九

如是我聞:
一時,佛住欝毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下,成佛未久。

爾時,世尊獨靜思惟,作是念:「有一乘道能淨眾生,度諸憂悲,滅除苦惱,得真如法,謂四念處。何等為四?身身觀念處,受、心、法法觀念處。若有人不樂四念處者,則不樂如聖法;不樂如聖法者,則不樂如聖道;不樂如聖道者,則不樂甘露法;不樂甘露法者,則不解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。若樂修四念處者,則樂修如聖法;樂修如聖法者,則樂如聖道;樂如聖道者,則樂甘露法;樂甘露法者,得解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」 爾時,娑婆世界主梵天王知佛心念已,譬如力士屈伸臂頃,於梵天沒,住於佛前,作是歎言:「如是,世尊!如是,善逝!有一乘道能淨眾生,謂四念處,乃至解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」 時,梵天王復說偈言:
「謂有一乘道, 見生諸有邊, 演說於正法, 安慰苦眾生。 過去諸世尊, 以乘斯道度; 當來諸世尊, 亦度乘斯道。 現在尊正覺, 乘此度海流, 究竟生死際, 調伏心清淨, 於生死輪轉, 悉已永消盡; 知種種諸界, 慧眼顯正道。 譬若恒水流, 悉歸趣大海, 激流浚漂遠, 正道亦如是。 廣智善顯示, 逮得甘露法, 殊勝正法輪, 本所未曾聞, 哀愍眾生故, 而為眾生轉。 覆護天人眾, 令度有彼岸, 是故諸眾生, 咸皆稽首禮。」 爾時,梵天王聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。 ~初寫

#一乘# #雜阿含# #nikaya# #四念處# #如是我聞# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #buddhist# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #佛# #梵天王# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #丹州# #吉蘭丹# #kelantan# #丹州開健#

0💬

Loading...

一乘~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號。雜阿含經一一八九

如是我聞:
一時,佛住欝毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下,成佛未久。

爾時,世尊獨靜思惟,作是念:「有一乘道能淨眾生,度諸憂悲,滅除苦惱,得真如法,謂四念處。何等為四?身身觀念處,受、心、法法觀念處。若有人不樂四念處者,則不樂如聖法;不樂如聖法者,則不樂如聖道;不樂如聖道者,則不樂甘露法;不樂甘露法者,則不解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。若樂修四念處者,則樂修如聖法;樂修如聖法者,則樂如聖道;樂如聖道者,則樂甘露法;樂甘露法者,得解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」 爾時,娑婆世界主梵天王知佛心念已,譬如力士屈伸臂頃,於梵天沒,住於佛前,作是歎言:「如是,世尊!如是,善逝!有一乘道能淨眾生,謂四念處,乃至解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」 時,梵天王復說偈言:
「謂有一乘道, 見生諸有邊, 演說於正法, 安慰苦眾生。 過去諸世尊, 以乘斯道度; 當來諸世尊, 亦度乘斯道。 現在尊正覺, 乘此度海流, 究竟生死際, 調伏心清淨, 於生死輪轉, 悉已永消盡; 知種種諸界, 慧眼顯正道。 譬若恒水流, 悉歸趣大海, 激流浚漂遠, 正道亦如是。 廣智善顯示, 逮得甘露法, 殊勝正法輪, 本所未曾聞, 哀愍眾生故, 而為眾生轉。 覆護天人眾, 令度有彼岸, 是故諸眾生, 咸皆稽首禮。」 爾時,梵天王聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。 ~初寫

#一乘# #雜阿含# #nikaya# #四念處# #如是我聞# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #buddhist# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #佛# #梵天王# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #丹州# #吉蘭丹# #kelantan# #丹州開健#

0💬

無上~小篆(初寫)

大正藏經 第十七冊 800號《佛說無上處經》
失譯人今附東晉錄
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。三無上處。汝等諦聽。當為汝說。諸比丘白佛。唯然受教。佛告比丘。三無上處者。一佛無上處。二法無上處。三僧無上處。若諸眾生。兩足四足無足多足。若色無色。想無想。非想非無想。如來於中說無上處。

諸比丘。若有眾生能於佛無上處。起信向心者。於天人中。得無上果報。諸比丘。是名初無上處。復次諸比丘。於有為無為色無色法離欲法。為無上處。

諸比丘。若有眾生。能於此法無上處。起信向心者。於天人中。得無上果報。諸比丘。是名第二無上處。

復次諸比丘。僧無上處者。若僧若群若叢聚若徒眾中。如來弟子僧。為無上處。諸比丘。若有眾生。能於此僧無上處。起信向心者。於天人中。得無上果報。是名三無上處。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行
~初寫

#無上# #ultimate# #佛說無上處經# #無上處# #bhikkhu# #僧# #三寶# #triplegem# #法# #dhamma# #sutta# #僧# #sangha# #seckkaijian# #buddhist# #大正藏# #Tripitaka# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #法師#

0💬

無上~小篆(初寫)

大正藏經 第十七冊 800號《佛說無上處經》
失譯人今附東晉錄
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。三無上處。汝等諦聽。當為汝說。諸比丘白佛。唯然受教。佛告比丘。三無上處者。一佛無上處。二法無上處。三僧無上處。若諸眾生。兩足四足無足多足。若色無色。想無想。非想非無想。如來於中說無上處。

諸比丘。若有眾生能於佛無上處。起信向心者。於天人中。得無上果報。諸比丘。是名初無上處。復次諸比丘。於有為無為色無色法離欲法。為無上處。

諸比丘。若有眾生。能於此法無上處。起信向心者。於天人中。得無上果報。諸比丘。是名第二無上處。

復次諸比丘。僧無上處者。若僧若群若叢聚若徒眾中。如來弟子僧。為無上處。諸比丘。若有眾生。能於此僧無上處。起信向心者。於天人中。得無上果報。是名三無上處。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行
~初寫

#無上# #ultimate# #佛說無上處經# #無上處# #bhikkhu# #僧# #三寶# #triplegem# #法# #dhamma# #sutta# #僧# #sangha# #seckkaijian# #buddhist# #大正藏# #Tripitaka# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #法師#

0💬

Loading...

正思~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號。雜阿含經一三三四

如是我聞:
一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
時,有異比丘在拘薩羅人間,住一林中,入晝正受,起不正思惟。
時,彼林中止住天神作是念:「此非比丘法,止住林中,入晝正受,而起不正思惟,我今當往方便善覺悟之。」
時,彼天神而說偈言:
「何不正思惟, 覺觀所寢食?
 當捨不正念, 專修於正受。
 遵崇佛法僧, 及自持淨戒,
 常生隨喜心, 喜樂轉勝進。
 以心歡喜故, 速究竟苦邊。」
時,彼天神說偈勸發已,彼比丘專精思惟,盡諸煩惱,得阿羅漢。 ~初寫
#正# #正思# #思# #雜阿含經# #right# #remind# #提醒# #如是我聞# #如是我闻# #大藏經# #Tripitaka# #sutta# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #buddhist# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #天神# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #思維# #佛#

0💬

正思~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號。雜阿含經一三三四

如是我聞:
一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
時,有異比丘在拘薩羅人間,住一林中,入晝正受,起不正思惟。
時,彼林中止住天神作是念:「此非比丘法,止住林中,入晝正受,而起不正思惟,我今當往方便善覺悟之。」
時,彼天神而說偈言:
「何不正思惟, 覺觀所寢食?
 當捨不正念, 專修於正受。
 遵崇佛法僧, 及自持淨戒,
 常生隨喜心, 喜樂轉勝進。
 以心歡喜故, 速究竟苦邊。」
時,彼天神說偈勸發已,彼比丘專精思惟,盡諸煩惱,得阿羅漢。 ~初寫
#正# #正思# #思# #雜阿含經# #right# #remind# #提醒# #如是我聞# #如是我闻# #大藏經# #Tripitaka# #sutta# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #buddhist# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #天神# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #思維# #佛#

0💬

正思~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號。雜阿含經一三三四

如是我聞:
一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
時,有異比丘在拘薩羅人間,住一林中,入晝正受,起不正思惟。
時,彼林中止住天神作是念:「此非比丘法,止住林中,入晝正受,而起不正思惟,我今當往方便善覺悟之。」
時,彼天神而說偈言:
「何不正思惟, 覺觀所寢食?
 當捨不正念, 專修於正受。
 遵崇佛法僧, 及自持淨戒,
 常生隨喜心, 喜樂轉勝進。
 以心歡喜故, 速究竟苦邊。」
時,彼天神說偈勸發已,彼比丘專精思惟,盡諸煩惱,得阿羅漢。 ~初寫
#正# #正思# #思# #雜阿含經# #right# #remind# #提醒# #如是我聞# #如是我闻# #大藏經# #Tripitaka# #sutta# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #buddhist# #小篆# #佛教# #釋開健# #buddha# #天神# #caligraphy# #書法# #比丘# #初寫# #思維# #佛#

0💬

Loading...

歎月~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號。雜阿含經一二O八

如是我聞:
一時,佛住瞻婆國揭伽池側。
爾時,世尊月十五日布薩時,於大眾前坐。月初出時。時,有尊者婆耆舍於大眾中,作是念:「我今欲於佛前歎月譬偈。」作是念已,即從坐起,整衣服,為佛作禮,合掌白佛言:「世尊!欲有所說。善逝!欲有所說。」
佛告婆耆舍:「欲說者便說!」
時,尊者婆耆舍即於佛前而說偈言:
「如月停虛空, 明淨無雲翳,
 光炎明暉曜, 普照於十方。
 如來亦如是, 慧光照世間,
 功德善名稱, 周遍滿十方。」
尊者婆耆舍說是偈時,諸比丘聞其所說,皆大歡喜。 ~初寫
#歎月# #moon# #雜阿含# #nikaya# #佛# #buddha# #佛教# #buddhist# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #小篆# #佛教# #釋開健# #caligraphy# #書法# #比丘# #丹州# #丹州開健# #kelantan# #吉蘭丹# #中秋节# #中秋節# #如是我聞# #如是我闻#

0💬

Loading...

歎月~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九號。雜阿含經一二O八

如是我聞:
一時,佛住瞻婆國揭伽池側。
爾時,世尊月十五日布薩時,於大眾前坐。月初出時。時,有尊者婆耆舍於大眾中,作是念:「我今欲於佛前歎月譬偈。」作是念已,即從坐起,整衣服,為佛作禮,合掌白佛言:「世尊!欲有所說。善逝!欲有所說。」
佛告婆耆舍:「欲說者便說!」
時,尊者婆耆舍即於佛前而說偈言:
「如月停虛空, 明淨無雲翳,
 光炎明暉曜, 普照於十方。
 如來亦如是, 慧光照世間,
 功德善名稱, 周遍滿十方。」
尊者婆耆舍說是偈時,諸比丘聞其所說,皆大歡喜。 ~初寫
#歎月# #moon# #雜阿含# #nikaya# #佛# #buddha# #佛教# #buddhist# #bhikkhu# #僧# #seckkaijian# #小篆# #佛教# #釋開健# #caligraphy# #書法# #比丘# #丹州# #丹州開健# #kelantan# #吉蘭丹# #中秋节# #中秋節# #如是我聞# #如是我闻#

0💬

正法~小篆(初寫)

大正藏第二冊九九。雜阿含經第一〇六〇號

如是我聞:一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
爾時,世尊告諸比丘:「有非法,有正法。諦聽,善思,當為汝說。何等為非法?謂殺生,乃至邪見,是名非法。何等正法?謂不殺生,乃至正見,是名正法。」
佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。~初寫

#正法# #dhamma# #初寫# #小篆# #佛# #世尊# #不殺生# #buddha# #tripitaka# #nikaya# #大藏經# #大正藏# #僧# #seckkaijian# #buddhist# #practice# #小篆# #佛教# #釋開健# #caligraphy# #書法# #佛# #rightview#

0💬

善修身戒心慧~小篆(初寫) 「爾時,佛告天帝釋言:「於當來世有諸苾芻,不能善修身戒心慧,智慧狹劣猶如牛羊,為諸有情雖欲宣說真實般若波羅蜜多,而顛倒說相似般若波羅蜜多。」《大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷)》卷541〈福門品 5〉 (大正藏第7冊, no. 220, p. 784, c26-29)

心得:不太擅長如此寫法,但是不寫就永遠沒有提昇空間。著重點放在文上的意涵。共勉之。

#善修# #善修身戒心慧# #大藏經# #般若藏# #書法# #seckkaijian# #僧# #bhikkhu# #buddhist# #小篆# #佛教# #釋開健# #caligraphy# #書法# #初寫# #般若波羅蜜多心經#

0💬

若能修習身、戒、心、慧,是名智者《大般涅槃經》卷31〈師子吼菩薩品 11〉 (T12, no. 374, p. 552, a24-26)~小篆(初寫)

#大般涅槃經# #修習# #大正藏# #身戒心慧# #小篆# #智者# #seckkaijian# #buddhist# #小篆# #佛教# #釋開健# #大藏經# #caligraphy# #書法# #比丘# #獅子吼菩薩品# #Tripitaka#

0💬