🍃 آرش🥀

🎼🎼🎼🎼🎼🎼 So close no matter how far خـیــلے نزدیــڪ , مـهم نیــسـت چــقـدر . couldn't be much more from the heart نزدیــڪ تر از قـلبت نمـے تواند باشـد . forever trusting who we are همـیــشـه مـتڪے به ڪسـے ڪه هسـتیــم . and nothing else matters و دیــگـه هیــچ چــیــز مـهم نیــسـت . never opened myself this way هرگـز به ایــن راه قـدم نگـذاشـته بودم . life is ours, we live it our way عمـر مـاله مـاسـت , با راه و روش خـودمـون مـے گـذرانیــمـش . all these words I don't just say تمـام ایــن حـرف ها رو مـن فـقـط نمـیــگـم . and nothing else matter و دیــگـه هیــچ چــیــز مـهم نیــسـت . trust I seek and I find in you به مـن اعتمـاد ڪن , گـشـتم و در تو پیــدا ڪردم . every day for us something new هر روز براے مـا چــیــزه جـدیــدے هسـت . open mind for a different view براے دیــدے مـتفـاوت چــشـم و ذهنت را باز ڪن . and nothing else matters و دیــگـه هیــچ چــیــز مـهم نیــسـت . never cared for what they do به ڪار هایــے ڪه انجـام مـے دهند . never cared for what they know براے چــیــزهایــے ڪه مـے دانند . but I know هیــچ وقـت اهمـیــت ندادے فـقـط مـن مـے دونم . so close no matter how far خـیــلے نزدیــڪ , مـهم نیــسـت چــقـدر . couldn't be much more from the heart نزدیــڪ تر از قـلبت نمـے تواند باشـد . forever trusting who we are همـیــشـه مـتڪے به ڪسـے ڪه هسـتیــم . and nothing else matters و دیــگـه هیــچ چــیــز مـهم نیــسـت . never cared for what they do به ڪار هایــے ڪه انجـام مـے دهند هیــچ وقـت اهمـیــت ندادے . never cared for what they know براے چــیــزهایــے ڪه مـے دانند هیــچ وقـت اهمـیــت ندادے . but I know فـقـط مـن مـے دونم . never opened myself this way هرگـز به ایــن راه قـدم نگـذاشـته بودم . life is ours, we live it our way عمـر مـاله مـاسـت , با راه و روش خـودمـون مـے گـذرانیــمـش . all these words I don't just say تمـام ایــن حـرف ها رو مـن فـقـط نمـیــگـم . trust I seek and I find in you به مـن اعتمـاد ڪن , گـشـتم و در تو پیــدا ڪردم . every day for us something new هر روز براے مـا چــیــزه جـدیــدے هسـت . open mind for a different view براے دیــدے مـتفـاوت چــشـم و ذهنت را باز ڪن . and nothing else matters و دیــگـه هیــچ چــیــز مـهم نیــسـت #batyari #بطیاری

Normal

Loading...
Loading...

❤️126

Loading...

💬2

‌‌‌GOLMIS

عالی بود👏👏👍👍👍👍👍👍👍

Loading...