Loading...

حسین درویشی

#همیشه #زندگانی را به #مسخره گرفتم. #دنیا، #خرافات، #مردم همه اش به  #چشمم یک #بازیچه، یک #ننگ، یک #دروغ و یک چیز #پوچ و بی #معنی است.  باور کردنی نیست اما باید بروم، #بیهوده است، زندگانیم #وازده شده،  #بیخود، بی #مصرف، باید هرچه #زودتر #کلک را کند و #رفت. این #دفعه  #شوخی نیست هرچه #فکر می کنم هیچ چیز مرا به #زندگی  #وابستگی نمی دهد، #هیچ #چیز و هیچ #کس.

Normal

❤️177

💬7

Loading...