(طلوع ما غروب خیلیاست)

  • posts1

هَر آدَمے تو زِندگیش
یہ بے مَعرفَت داره
کہ اُون بےمَعرفت
دوست داشتنے ترین آدماے روزگاره
بے مَعرفت ، بہ یادتَم

0💬