tammy Lenham

tammy Lenham

Posts

57

Following

421

Followers

65

tammy Lenham

Got to love these guys

tammy Lenham

tammy Lenham

Being natural

tammy Lenham

Snow white

tammy Lenham

Dance party

tammy Lenham

My new look what do u think

tammy Lenham

Trying something new by going blonde xx

tammy Lenham

Love u forever jack

tammy Lenham

Me and jack Last Wednesday xxxxxxx I love this man

tammy Lenham

Apple pie

tammy Lenham

tammy Lenham

tammy Lenham

tammy Lenham

Mum

tammy Lenham

Haha shane

tammy Lenham

Do u like ny legs sx

tammy Lenham

Love my hair

tammy Lenham

Love this shade of lipstick

tammy Lenham

New glasses xxx

tammy Lenham

Play suit xxxx

tammy Lenham

Kate Nash pumpkin soup x

tammy Lenham

Don't care upset so im having a whole pizza to myself with garlic mayo xxxx

tammy Lenham

Lana del rey American cover x

tammy Lenham

Just talking to mum xxx

tammy Lenham

Wish my natural hair could be like this xxxxxx

tammy Lenham

To love somebody

tammy Lenham

tammy Lenham

New playsuit xxx

tammy Lenham

tammy Lenham

Just got board

tammy Lenham

Hair a mess as usual

tammy Lenham

tammy Lenham