#mrc

Loading...

میدانی!!
روزی که ماجرای عشق تو را به مادرم گفتم،چه اتفاقی افتاد؟
بگذار از اول برایت بگویم... قبل ازاینکه حرفی بزنم موهایم راباز کردم وروی شانه ام ریختم مادرم گفته بود موهایت راکه بازمیکنی انگار چندسال بزرگتر میشوی...میخواستم وقتی ازعشق تو میگویم بزرگ باشم...بعد ازآن دو استکان چای ریختم،بین خودمان بماند امادستم راسوزاندم ونتوانستم بگویم آخ،بلکه دلم آرام بگیرد،مجبور بودم چون مادر اگر میفهمید...بزرگ شدنم راباور نمیکرد...دست سوخته ام رازیر سینی پنهان کردم چای رامقابلش گذاشتم وکنارش نشستم،
عشقت توی دلم مثل قند آب میشد
ونمیدانستم ازکجاباید شروع کنم...باتردید گفتم:مادرجان،اگر آدم عاشق باشد زندگی چقدر دلنشین تر بر آدم میگذرد ،نه؟
عینک مطالعه را ازچشمش برداشت ونگاهش رابه موهایم دوخت،انگار که حساب کاردستش آمده باشد،نگاهش راازمن گرفت وبین گل های قالی ،گم کرد.
+عشق، چیز عجیبی ست دخترکم،انگار که جهانی راتوی مردمک چشمت داشته باشی ودیگر هیچ نبینی،هیچ نخواهی وباتمام ندیدن ها ونخواستن ها بازهم شاد باشی ودلخوش...عشق اما خطرات خاص خودش رادارد...عاشق که باشی باید ازخیلی چیزها بگذری ،گاهی ازخوشی هایت گاهی ازخودت گاهی ازجوانی ات...دستی به موهای کوتاهش کشید وادامه داد:عاشقی برای بعضی ها فقط ازدست دادن است...
برای بعضی ها هم بدست آوردن...
اما من فکرمیکنم زنها بیشتر ازدست میدهند...گاهی موهایشان را،که مبادا تارمویی درغذا معشوقه ی شان را بیازارد ...گاهی ناخن هایشان را،که مبادا تمیز نباشد ومعشوقه شان را ناراحت کند..گاهی عطرشان راتوی آشپزخانه بابوی غذا عوض میکنند دستشان رامیسوازنند وآخ نمیگویند...مکث کرد وسوختگی روی دستش را باانگشت پوشاند:+گاهی نمیخرند ،نمیپوشند،نادیده میگیرند،که معشوقه شان ناراحت نشود !!تازه ماجرا ادامه دار ترمیشود وقتی زنها حس مادری راتجربه میکنند،عشقی صدبرابر بزرگتر بافداکاری هایی که درزبان نمیگنجد..دخترکم عاشقی بلای جان آدم نیست اما اگر زودتر از وقتش به سرت بیاید ازپادر می آیی..لبخندی زدم ،ازجایم بلند شدم وبه اتاقم رفتم،جای سوختگی روی دستم واضح ترشده بود،روبه روی آینه ایستادم وبه خودم نگاه کردم...عاشقی چقدر به من نمی آمد...موهایم رابافتم،دلم میخواست همان دختر کوچک خانواده بمانم،برای بزرگ شدن زود بود...خیلی زود...
#عشق

64💬

Loading...
Loading...

😑
از این ب بعد کسی بهتون گف دوست دارم
یا بیا با هم باشیم و از این کسشعرا
بهش بگید غلط کردی
پرسید چرا
بگید ممد گفته
پ.ن:ب یکی ی خوبی میکنی میزاره رو حساب اینکه بهش نیاز داری و واست کلاس میزاره
مرگتون چیه ؟
مرضتون چیه؟
چرا هارید؟

162💬

لَِیَِاَِقَِتَِ خَِیَِلَِیَِ مَِهَِمَِهَِ وَِلَِیَِ گَِاَِهَِیَِ مَِاَِ بَِاَِ اَِحَِسَِاَِسَِاَِتَِمَِوَِنَِ لَِیَِاَِقَِتَِهَِاَِیَِ دَِیَِگَِرَِاَِنَِ رَِوَِ نَِاَِدَِیَِدَِهَِ مَِیَِگَِیَِرَِیَِمَِ وَِ اَِجَِاَِزَِهَِ مَِیَِدَِیَِمَِ خَِوَِدَِشَِوَِنَِوَِ بَِیَِشَِتَِرَِ اَِزَِ اَِوَِنَِیَِ کَِهَِ هَِسَِتَِنَِ حَِسَِ کَِنَِنَِ !
👌👍َِ👨💼👌👍

4💬

Loading...

The beautiful colours of Combo beach, Banjul, The Gambia-West Africa. I took this photo in 2014. #gambianbeauties #westafrica #banjul #combobeach #mrc #lcamera #photography #holiday #vacation #cannonclick

0💬

Don't experience love with anyone,
Love is a beautiful thing!
Don't let yourself hate it!
Be alone for some years.
But don't share your soul with someone who doesn't understand you!
Be alone till someone finds you who knows your within.
Find someone who always looks at you like a unobtainable thing!
Something like a miracle!!
______
عشقو باهرکسی تجربه نکن؛
عشق چیز قشنگیه!
نذار ازش متنفر بشی!
سالها تنها باش،
اما روحتو با کسی قسمت نکن که نمیفهمتت!
آنقدر تنها بمون تا اون کسی که از درونت خبرداره پیدات کنه !
کسی رو پیدا کن که همیشه به شکل یه چیز نایاب نگات کنه!
یه چیزی...
شبیه به یه معجزه!!

121💬

Loading...

حتی اگر #فرشته هم باشی
بازم همیشه یکی پیدا میشه
که از صدای بال زدنت
خوشش نمیاد
خودتو گرفتار #حرف_مردم نکن...
#mehdi_norii80
#mehdi_norii80
#mehdi_norii80
#مهدی_👌💚
#مهدی_😻🎸
#مهدی_💛

62💬

Loading...

Congrats to our February ICARE winners: Carol in administration, Beverly in assisted living, and Fran in housekeeping!! ICARE stands for integrity, compassion, accountability, respect, and excellence, and you all have personally committed to demonstrate an ICARE principal every single day. We appreciate all that you do for our residents and employees! #ICARE #MRC #pinecrest #lufkintx

0💬

Just another day of lameness #MRC #work #bleh

0💬

On prépare ce run In Marseille comme il faut!
#MRC #run #runinmarseille #sante #soutadventure #igersmarseille

0💬

4💬

i aspire to have as many pets as Miley does once I get my own home ❣️ @mileycyrus

3💬

Happy belated (one day late) to our favorite dreamboat, Kyle. @kyle_maclachlan also shares a birthday with another dreamboat and one half of Twin Peaks Seattle, @richard.pic.jpg Wish them a (belated) HBD if you haven't already. #happybirthdaykylemaclachlan

2💬

آن که را خوبی کنیم...
هاری نگیرد آرزوست😏

14💬

Wear leggings in style! Happy Friday! #tgif

2💬