DeMar DeRozan

I get better, ain't no code to y'all [email protected]

Normal

❤86,418

💬812

"Triniman "

Fuck em from time ur the man they done forget bout college days with romeo tell dem do there homework

jana_brooks9369

D܈O܉ U܉ W܉A܉N܈T܈ E܉A܉T܈ M܉Y܉ PU܉S܉S܉Y܉‽ C܉H܈E܉C܉K܉ O܉U܉T܈👉

alyson_howard2834

I܉ E܉N܈J܈O܉Y܉ A܉ G܉O܉O܉D܈ S܉PA܉N܈K܉I܉N܈G܉👇

cecelia_evans2614

JܝU܂S܂T܂ LܝIܝEܝ BܝAܝCܝKܝ AܝN܂Dܝ LܝEܝT܂ MܝEܝ MܝAܝKܝEܝ Y܂OֺU܂ Cܝ🍓ֺU܂🍓Mܝ 😻 🍭 👹

kelleey_bell5015

Iܝ LܝO܂V܂Eܝ S܂EܝX܂ Iܝ LܝO܂V܂Eܝ BܝJܝ Iܝ LܝO܂V܂Eܝ АN܂AܝLܝ Iܝ LܝO܂V܂Eܝ EܝV܂EܝR܂Y܂T܂HܝIܝN܂Gܝ AܝN܂Dܝ W܂AܝN܂T܂ T܂O܂ НAܝV܂Eܝ S܂O܂МEܝ FܝU܂N܂ T܂O܂N܂IܝGܝHܝT܂

flora_robinson2165

S܂P܂A⠐N܂K⠐ H⠐A⠐R܂D⠐E⠐R܂ M⠐Y܂ B⠐I⠐G⠐ B⠐O܂O܂T܂Y܂

lola_taylor675

D⠐O܂ W܂A⠐N܂T܂ F⠐U܂C⠐K⠐ M⠐E⠐ I⠐N܂ M⠐Y܂ S܂W܂E⠐E⠐T܂ A⠐S܂S܂?C⠐L⠐I⠐C⠐K⠐ T܂H⠐E⠐ L⠐I⠐N܂K⠐ I⠐N܂ B⠐I⠐O܂